ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apnea

AE1 P N IY0 AH0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apnea-, *apnea*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apnea[N] ภาวะหยุดหายใจชั่วคราว, Syn. apnoea

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apnea(แอพเนีย', แอพ'เนีย) n. ภาวะหยุดหายใจชั่วคราว, ภาวะหอบ., Syn. apnoea. -apneal, apneic apnoeal, apnoeic adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
apnea; apnoeaการหยุดหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apneaภาวะการหยุดหายใจ [TU Subject Heading]
Apneaการไม่หายใจชั่วขณะ, ภาวะ, การหยุดหายใจ, การไม่หายใจ, การหายใจหยุดค้างอยู่ในท่าหายใจออก, การหยุดการหายใจ, หยุดหายใจ, ไม่หายใจ, หัวใจหยุดเต้น [การแพทย์]
Apnea, Completeการหายใจหยุด [การแพทย์]
Apnea, Oxygenหยุดหายใจเพราะออกซิเจน [การแพทย์]
Apnea, Prolongedการหยุดหายใจนาน [การแพทย์]
Apnea, Suddenการหยุดหายใจทันทีทันใด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And page me if she becomes bradycardic or starts having apnea spells.แล้วเพจเรียกฉันนะ ถ้าเธอเริ่มมีอาการหัวใจเต้นช้า หรือหยุดหายใจเป็นครั้งคราว Invest in Love (2009)
And the apnea reflex test.หายใจก็ไม่ตอบสนอง Doctor Strange (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
APNEA AE1 P N IY0 AH0

Japanese-English: EDICT Dictionary
睡眠時無呼吸症候群[すいみんじむこきゅうしょうこうぐん, suiminjimukokyuushoukougun] (n) sleep apnea syndrome; SAS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apnoea \Ap*n[oe]"a\, n. [NL., fr. Gr. 'a priv. + ?, ?, breath, ?
   to breathe, blow.] (Med.)
   Partial privation or suspension of breath; suffocation; same
   as {{apnea}}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 apnea \apnea\ n.
   1. transient cessation of respiration. [Also spelled
    {apnoea}.]
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apnea
   n 1: transient cessation of respiration

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top