Search result for

apertures

(78 entries)
(0.0364 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apertures-, *apertures*, aperture
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา apertures มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *apertures*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aperture[N] ช่อง, See also: รู, Syn. gap, hole
aperture[N] เส้นผ่าศูนย์กลางของช่อง, See also: เส้นผ่าศูนย์กลางของรู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aperture(แอพ'พะเชอะ) n. รู,ช่อง, (hole)

English-Thai: Nontri Dictionary
aperture(n) ช่อง,ที่ว่าง,รู,โพรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
piriform aperture; aperture, anterior nasalช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piriform aperture; anterior nasal aperture; anterior nasal opening in skullช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pit apertureช่องเปิดรอยเว้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apertureรู, ช่อง, ปาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apertureช่องรับส่งสัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aperture areaพื้นที่ช่องรับรังสี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
aperture, anterior nasal; aperture, piriformช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aperture, piriform; aperture, anterior nasalช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apertures of alveolar canals of maxilla; alveolar foramenรูคลองสู่เบ้าฟันขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
alveolar foramen; apertures of alveolar canals of maxillaรูคลองสู่เบ้าฟันขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anterior nasal aperture; aperture, piriformช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anterior nasal aperture; anterior nasal opening in skull; piriform apertureช่องจมูกส่วนหน้า(กระโหลก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anterior nasal opening in skull; anterior nasal aperture; piriform apertureช่องจมูกส่วนหน้า(กระโหลก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
VSAT (very small aperture terminal)วีแซต (จานรับส่งสัญญาณดาวเทียมขนาดเล็ก) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
very small aperture terminal (VSAT)จานรับส่งสัญญาณดาวเทียมขนาดเล็ก (วีแซต) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apertureช่องกรอง, รู, รูรับแสง(ของกล้องถ่ายรูป), รูเปิด, ช่อง, อุปกรณ์ปิดเปิดหน้ากล้อง [การแพทย์]
Aperture Tolerance Averageค่าเฉลี่ยการยอมรับขนาดรูเปิด [การแพทย์]
Aperture, Numericalบอกเป็นตัวเลข [การแพทย์]
Aperture, Superiorบริเวณเหนือปากทวาร [การแพทย์]
apertureช่องรับแสง, ช่องให้แสงผ่านในทัศนูปกรณ์  เช่น กล้องถ่ายรูป เป็นต้น ช่องนี้อาจปรับขนาดให้แสงผ่านเข้ามากน้อยได้ตามที่ต้องการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Aperture cardบัตรอเพอร์เจอร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Aperture cardบัตรอเพอร์เจอร์
บัตรอเพอร์เจอร์ (Aperture Card) เป็นบัตรเจาะรู (Punched card) ชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นบัตรแข็ง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 1/4" x 7 1/2" และมีช่องสี่เหลี่ยมสำหรับใส่แผ่นไมโครฟิล์มขนาด 16 หรือ 35 มม. ส่วน ใหญ่มักใช้ขนาด 35 มม. และมีความยาวของฟิล์มประมาณ 1.9 นิ้ว โดยที่บัตรอเพอร์เจอร์ 16 มม. ใช้สำหรับบันทึกเอกสาร 25 แผ่น หรือน้อยกว่านั้น เช่น เวชระเบียน เป็นต้น และบัตรอเพอร์เจอร์ 35 มม. ใช้สำหรับบันทึกแผนที่และงานเขียนแบบทางวิศวกรรมอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้ส่วนบนของบัตรอาจมีการเจาะเป็นรหัสไว้ด้วยรหัสฮอลเลอริท (Hollerith Code) ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับภาพไมโครฟิล์ม เพื่อใช้ค้นคืนข้อมูลและใช้ทำดัชนีโดยอัตโนมัติสำหรับภาพที่สแกน สำหรับการอ่าน การพิมพ์ข้อมูล และการสแกนแถบไมโครฟิล์มบนบัตรอเพอร์เจอร์นั้นต้องใช้เครื่องอ่าน เครื่องพิมพ์ และเครื่องสแกนบัตรอเพอร์เจอร์โดยเฉพาะ

ในปัจจุบันบัตรอเพอร์เจอร์ยังคงเป็นสื่อสารนิเทศที่มีบทบาทสำคัญและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการจัดเก็บ การจัดเรียง การทำสำเนา และการค้นคืนเอกสารสำหรับงานเขียนแบบทางวิศวกรรม พิมพ์เขียว แผนที่ ซึ่งบริษัท และองค์กรภาครัฐต่าง ๆ ยังคงใช้บัตรอเพอร์เจอร์ ในการจัดเก็บภาพและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แม้จะมีระบบดิจิตอลค่อยๆ เข้ามาแทนที่แล้วก็ตาม
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Genital Apertureรูเปิดของระบบสืบพันธุ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Time and date that the video was taken and aperture, make and model of the camera including the serial number.เวลาและข้อมูลที่ วิดิโอถูกถ่าย ผู้ผลิต รุ่น รวมไปถึงหมายเลขซีเรียล The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
The victim's broad nasal aperture with a rounded nasal sill in combination with the protruding nature of the mandible suggests negroid.ช่องโพรงจมูกของเหยื่อ มีความกลม เมื่อมาพิจารณารวมกับลักษณะ The Survivor in the Soap (2013)
That aperture excludes the chaos of extraneous light rays that surround us.รูรับแสงที่ไม่รวมความสับสนวุ่นวาย ของรังสีแสงภายนอกที่ล้อมรอบเรา Hiding in the Light (2014)
The smaller the aperture, the fewer directions that light can come from.รูรับแสงขนาดเล็ก, ทิศทางว่าแสงน้อยได้มาจาก Hiding in the Light (2014)
In attracting the concern of the future king of Bavaria, young Joseph Fraunhofer found an aperture into a different universe.ในการดึงดูดความกังวลของ กษัตริย์ในอนาคตของบาวาเรีย หนุ่มโจเซฟ ฟรอนฮอเฟอ พบรูรับแสงเป็นจักรวาล ที่แตกต่างกัน Hiding in the Light (2014)
Close the field aperture now!ปิดช่องว่างในช่องทันที! Rogue One: A Star Wars Story (2016)
Did you change the aperture?เธอปรับรูรับแสงรึยัง? Heavenly Forest (2006)
- The retinal aperture dilation...- Die Retinalaperturdilatation... Lost in Space (1998)
"and you have been chosen as the Aperture Foundation Portfolio Pick." That's me.Ihre Künstlermappe wurde von der Aperture Foundation aus mehreren Bewerbern ausgewählt. The Cake Eaters (2007)
I ran some scans at the time of the monorail crash and discovered two rips in the temporal aperture continuum.Ich habe Scans vom Zeitpunkt des Schwebezugunfalls und dabei zufällig 2 Störungen im Temporal-Apertur-Kontinuum entdeckt. Savior (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aperturWhat is the correct aperture in this light?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อานน[N] hole, See also: aperture, Syn. ช่อง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทวาร[N] door, See also: gate, aperture, orifice (anatomic), Syn. ช่อง, ทางเข้าออก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่อง[n.] (chǿng) EN: hole ; aperture ; opening ; slot ; cavity   FR: orifice [m] ; fente [f] ; ouverture [f] ; trouée [f] ; entrée [f] ; conduit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
APERTURE    AE1 P ER0 CH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aperture    (n) (a1 p @ ch @ r)
apertures    (n) (a1 p @ ch @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aperturverzerrung {f}aperture distortion [Add to Longdo]
Blendenbereich {m} [photo.]aperture speed range [Add to Longdo]
Hakenmaul {n}hook aperture [Add to Longdo]
Mikrofilmlochkarte {f}aperture card [Add to Longdo]
Öffnung {f}; Blende {f} | Öffnungen {pl}aperture | apertures [Add to Longdo]
Öffnung {f}aperture; port [Add to Longdo]
offenapertured [Add to Longdo]
Ventilloch {n}valve aperture; valve hole [Add to Longdo]
Ventilschlitz {m}valve aperture; valve slot [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アパーチャ;アパーチュア[, apa-cha ; apa-chua] (n) aperture [Add to Longdo]
アパーチャグリル[, apa-chaguriru] (n) {comp} aperture grille [Add to Longdo]
アパコン[, apakon] (n) (abbr) aperture compensation [Add to Longdo]
アパチャカード[, apachaka-do] (n) {comp} aperture card [Add to Longdo]
開き口[ひらきぐち, hirakiguchi] (n) {comp} aperture [Add to Longdo]
開口[かいこう, kaikou] (n,vs) (1) opening; aperture (e.g. camera); (2) opening one's mouth; beginning to speak; (adj-f) (3) open; broad; (P) [Add to Longdo]
開口数[かいこうすう, kaikousuu] (n) numerical aperture (in photography) [Add to Longdo]
開口部[かいこうぶ, kaikoubu] (n) aperture [Add to Longdo]
開口率[かいこうりつ, kaikouritsu] (n) aperture ratio [Add to Longdo]
開度[かいど, kaido] (n) divergence; aperture [Add to Longdo]
空隙[くうげき, kuugeki] (n,adj-no) vacant space; aperture; gap; opening [Add to Longdo]
穴隙[けつげき, ketsugeki] (n) crevice; aperture [Add to Longdo]
口径[こうけい, koukei] (n) aperture; bore; calibre; caliber; (P) [Add to Longdo]
口径比[こうけいひ, koukeihi] (n) (See Fナンバー) aperture ratio (inverse of the f-number); relative aperture [Add to Longdo]
絞り(P);搾り[しぼり, shibori] (n,vs) (1) tye-dye; tye-dyeing; (2) aperture (e.g. camera, iris of the eye); aperture stop; stop; (3) contraction; squeezing; choke; (P) [Add to Longdo]
窓付き[まどつき, madotsuki] (n,adj-f) window (e.g. in an envelope, box, etc.); aperture [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光圈[guāng quān, ㄍㄨㄤ ㄑㄩㄢ, ] aperture; diaphragm [Add to Longdo]
孔穴[kǒng xué, ㄎㄨㄥˇ ㄒㄩㄝˊ, ] aperture; hole; cavity [Add to Longdo]
凿空[záo kōng, ㄗㄠˊ ㄎㄨㄥ, / ] to open an aperture; (extended meaning) to cut a way through; to open up a road [Add to Longdo]
隙缝[xì fèng, ㄒㄧˋ ㄈㄥˋ, / ] aperture [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アパチャカード[あぱちゃかーど, apachaka-do] aperture card [Add to Longdo]
開き口[ひらきぐち, hirakiguchi] aperture [Add to Longdo]
開口数[かいこうすう, kaikousuu] NA, numerical aperture [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top