ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aoudad

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aoudad-, *aoudad*, aouda
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aoudad(เอา'แดด) n. แกะป่าจำพวก Ammotragus lervia

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 maned sheep \maned sheep\ n.
   A type of wild sheep ({Ammotragus lervia}) of northern
   Africa; called also {Barbary sheep} and {aoudad}.
 
   Syn: aoudad, arui, audad, Barbary sheep, {Ammotragus lervia}.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aoudad \A"ou*dad\, n. [The Moorish name.] (Zool.)
   An African sheeplike quadruped (the {Ammotragus lervia},
   formerly {Ammotragus tragelaphus}) having a long mane on the
   breast and fore legs; the wild sheep of northern Africa; --
   called also {Barbary sheep}. It is, perhaps, the chamois of
   the Old Testament.
 
   Syn: aoudad, arui, Barbary sheep, maned sheep.
     [1913 Webster + WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 arui \arui\ n.
   1. a wild sheep ({Ammotragus lervia}) of northern Africa,
    having a thick mane on the throat, chest, and forelegs; --
    also called the {aoudad} and {Barbary sheep}.
 
   Syn: aoudad, audad, Barbary sheep, maned sheep.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aoudad
   n 1: wild sheep of northern Africa [syn: {aoudad}, {arui},
      {audad}, {Barbary sheep}, {maned sheep}, {Ammotragus
      lervia}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top