ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antipodal

AE0 N T IH1 P AH0 D AH0 L   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antipodal-, *antipodal*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antipodal(แอนทิพ' โพดัล) adj. บนด้านตรงข้ามของทรงกลม, เกี่ยวกับ antipode, ตรงกันข้ามพอดี, ตรงกันข้ามกับเท้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antipodalแอนติโพแดล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
antipodal cellเซลล์แอนติโพด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
antipodal pointsจุดคู่เล็งยัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are on antipodal ends of the social strata, after all.อย่างไรก็ตาม, คุณไม่ใช่พวกที่แบ่งชนชั้น Penance (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTIPODAL    AE0 N T IH1 P AH0 D AH0 L

Japanese-English: EDICT Dictionary
対心[たいしん, taishin] (adj-f) {math} antipodal [Add to Longdo]
対心的[たいしんてき, taishinteki] (adj-na) (See 対心) antipodal [Add to Longdo]
対蹠[たいせき, taiseki] (adj-f) {math} antipodal [Add to Longdo]
対蹠的[たいせきてき, taisekiteki] (adj-na) diametrically opposed; antipodal [Add to Longdo]
対蹠的[たいせきてき, taisekiteki] (adj-na) {math} (See 対蹠) antipodal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Antipodal \An*tip"o*dal\, a.
   1. Pertaining to the antipodes; situated on the opposite side
    of the globe.
    [1913 Webster]
 
   2. Diametrically opposite. "His antipodal shadow." --Lowell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antipodal
   adj 1: relating to the antipodes or situated at opposite sides
       of the earth; "antipodean latitudes"; "antipodal regions
       of the earth"; "antipodal points on a sphere" [syn:
       {antipodal}, {antipodean}]
   n 1: the relation of opposition along a diameter [syn:
      {antipodal}, {antipodal opposition}, {diametrical
      opposition}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top