ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antiparticle

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antiparticle-, *antiparticle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antiparticle[N] อนุภาคที่ทำลายกันเองเมื่อปะทะกัน เช่น อิเล็กตรอนและโปรตอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antiparticle(แอน' ทีพาทิเคิล) n. อนุภาคที่ทำลายกันเองเมื่อปะทะกัน เช่น อีเล็คตรอน และโปซิตรอน (as an electron and a positron)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antiparticleปฏิยานุภาค, อนุภาคที่มีมวล ประจุไฟฟ้า และเลขสปิน เท่ากับอนุภาคนิวเคลียร์ชนิดเดียวกัน แต่มีประจุไฟฟ้าและหรือโมเมนต์แม่เหล็กตรงข้ามกัน ตัวอย่างโปรตอนมีประจุไฟฟ้า +1 ส่วนแอนติโปรตอนมีประจุไฟฟ้า [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The theory of the very small, quantum mechanics, predicts that empty space should be sizzling with particles and antiparticles, popping into existence in pairs and then annihilating one another an instant later.อนุภาคเหล่านี้ที่มีอยู่สำหรับการ ดังกล่าวเป็นระยะเวลาสั้น ๆ พวกเขาไม่ได้ถือว่าเป็นส่วน หนึ่งของความเป็นจริง นักฟิสิกส์อนุภาคที่ เรียกพวกเขาเสมือน The Riddle of Black Holes (2010)

Japanese-English: EDICT Dictionary
反粒子[はんりゅうし, hanryuushi] (n) antiparticle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antiparticle
   n 1: a particle that has the same mass as another particle but
      has opposite values for its other properties; interaction
      of a particle and its antiparticle results in annihilation
      and the production of radiant energy

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top