ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

angularity

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -angularity-, *angularity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
angularity[N] ความที่เป็นมุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angularity(แองกิวลา' ริที) n. ภาวะที่เป็นมุม, มุมแหลม, โครงร่างที่เป็นมุม (angular outlines)

English-Thai: Nontri Dictionary
angularity(n) มุมแหลม,การมีรูปเป็นมุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
angularityความเป็นเหลี่ยม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
angularity (n) ˌæŋgjulˈærɪtiː (a2 ng g y u l a1 r i t ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Angularity \An`gu*lar"i*ty\, n.
   The quality or state of being angular; angularness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 angularity
   n 1: a shape having one or more sharp angles [syn: {angular
      shape}, {angularity}]
   2: the property possessed by a shape that has angles [ant:
     {roundness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top