ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anglo-indian

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anglo-indian-, *anglo-indian*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anglo-indian(แอง' โกลอิน' เดียน) adj. เกี่ยวกับอังกฤษและอินเดีย. -n. คนที่มีเชื้อสายอังกฤษและอินเดียรวมกัน, ภาษาที่คนเหล่านี้พูดกัน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Anglo-Indian    (n) ˌæŋglou-ˈɪndɪəʴn (a2 ng g l ou - i1 n d i@ n)
Anglo-Indians    (n) ˌæŋglou-ˈɪndɪəʴnz (a2 ng g l ou - i1 n d i@ n z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anglo-Indian \Anglo-Indian\ adj.
   1. relating to British India or the English in India, or to
    the English and East Indian peoples or languages.
    [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anglo-Indian \Anglo-Indian\ n.
   1. a person of English citizenship born or living in India.
    [WordNet 1.5]
 
   2. One of the Anglo-Indian race born or resident in the East
    Indies.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Anglo-Indian
   adj 1: relating to British India or the English in India
   n 1: a person of English citizenship born or living in India

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top