ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anesthetize

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anesthetize-, *anesthetize*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anesthetize(อะเนส' ธีไทซ) vt. ทำให้หมดความรู้สึกต่อความเจ็บปวด, ทำให้ชา. (to render physically insensible)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was anesthetized. I said nothing bad, Henryk.แม่บอกอย่าพูดเรื่องร้าย เฮนริก The Pianist (2002)
If we've anesthetized him, he should be sleeping.ถ้าเราให้ยาสลบเขา ป่านนี้เขาน่าจะหลับได้แล้ว The Host (2006)
It's used to anesthetize dogs.ใช้วางยาสลบสุนัข Photo Finish (2007)
Mr. Scofield, although you're going to be anesthetized and should feel no significant pain, we will need to keep you awake for the duration of the procedure.คุณสโกลฟิลด์ ถึงแม้ว่าคุณจะเิริ่มหมดความรู้สึก และไม่มีความเจ็บปวดแล้วก็ตาม พวกเราก็ต้องทำให้ คุณตื่นอยู่ตลอดสำหรับช่วงเวลาของการผ่าตัด Going Under (2008)
Our six donors are all anesthetized and ready to go.ผู้บริจาคทั้ง6คนถูกวางยาพร้อมจะไปแล้ว There's No 'I' in Team (2008)
We're going to try to anesthetize it, and then I'll try and see if I can remove it safely, okay?เราจะให้มันสลบก่อน จากนั้นจะดูว่าปลอยภัยไหมที่จะเอามันออก ตกลงไหม Pain (2010)
They took me into pre-op, lying there, waiting for them to anesthetize you, knowing that...พวกเขานำตัวผมเข้าไปยังห้องผ่าตัด นอนอยู่ในนั้น รอให้พวกเขาวางยาสลบคุณ I See You (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อสัญญี[ADJ] unconscious, See also: anesthetized, Syn. สลบ, หมดสติ, Thai definition: ที่หมดความรู้สึก, Notes: (บาลี)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anesthetize    (v) ˈənˈiːsθətaɪz (@1 n ii1 s th @ t ai z)
anesthetized    (v) ˈənˈiːsθətaɪzd (@1 n ii1 s th @ t ai z d)
anesthetizes    (v) ˈənˈiːsθətaɪzɪz (@1 n ii1 s th @ t ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
麻酔をかける[ますいをかける, masuiwokakeru] (exp,v1) to anesthetize; to anesthetise; to anaesthetize; to anaesthetise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 anaesthetize \a*n[ae]s"the*tize\, anesthetize \a*nes"the*tize\,
   ([a^]n*[e^]s"th[-e]*t[imac]z), v. t. (Med.)
   To produce anesthesia by an an[ae]sthetic. --Encyc. Brit.
   [1913 Webster + AS]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 anesthetize \anesthetize\ v. t.
   To cause to become unconscious by administration of an
   anaesthetic agent. [Also spelled {anaesthetize}.]
 
   Syn: put to sleep, put under, put out.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anesthetize
   v 1: administer an anesthetic drug to; "The patient must be
      anesthetized before the operation"; "anesthetize the gum
      before extracting the teeth" [syn: {anesthetize},
      {anaesthetize}, {anesthetise}, {anaesthetise}, {put under},
      {put out}] [ant: {bring around}, {bring back}, {bring
      round}, {bring to}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top