ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anecdotal

AE2 N IH0 K D OW1 T AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anecdotal-, *anecdotal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anecdotal(แอน' นิโดท' เทิล) adj. เกี่ยวกับประวัติหรือเรื่องราวเล็กน้อย. -anecdotalism, anecdotalist n.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The data initially were trivial anecdotal but gradually a body of data started accumulating to the extent that we now know that the synthetic chemicals which have permeated our workplace our consumer products our air our water produced cancer and also birth defectsข้อมูลในตอนแรกยังประปรายและดูเหมือนไม่สำคัญ แต่ค่อย ๆ สะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าสารเคมีสังเคราะห์ The Corporation (2003)
It's anecdotal evidence at best.ด้วยหลักฐานๆชิ้นเล็กๆแค่นี้เหรอ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Oh, I have 17 years' worth of anecdotal proof he does.โอ้ ฉันมี 17 ปีอันมีค่า เป็นหลักฐานพอควรว่าท่านมี Easy A (2010)
There were anecdotal reports of a mass loss of consciousness.สร้างอยู่กลางหมู่บ้าน ที่ยังเป็นปริศนาอยู่ Blowback (2010)
There were anecdotal reports of a mass loss of consciousness.มีรายงานออกมาเล็กน้อย ถึงการหมดสติหมู่ของ ประชากร Better Angels (2010)
Histories of the spur's use, plus anecdotal evidence showing minimal downside.ประวัติการใช้เดือยส้นรองเท้าบวกกับหลักฐานอื่นๆ แสดงให้เห็นถึงข้อเสียน้อยที่สุด There's Always a Downside (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ANECDOTAL AE2 N IH0 K D OW1 T AH0 L
ANECDOTALLY AE2 N IH0 K D OW1 T AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anecdotal (j) ˌænɪkdˈoutl (a2 n i k d ou1 t l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einzelbericht { m }anecdotal report [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
逸史[いっし, isshi] (n) anecdotal history [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anecdotal \An"ec*do`tal\, a.
   Pertaining to, or abounding with, anecdotes; as, anecdotal
   conversation.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anecdotal
   adj 1: having the character of an anecdote; "anecdotal evidence"
   2: characterized by or given to telling anecdotes; "anecdotal
     conversation"; "an anecdotal history of jazz"; "he was at his
     anecdotic best" [syn: {anecdotic}, {anecdotal},
     {anecdotical}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top