ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anagram

AE1 N AH0 G R AE2 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anagram-, *anagram*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
anagram(n) การเรียงอักษรเพื่อให้เกิดคำใหม่ เช่น A large list of funny and interesting anagrams, which are words or phrases that can be reordered to form new words or phrases.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anagram(n) การสับเปลี่ยนพยัญชนะของคำหรือวลีเพื่อให้ได้คำหรือวลีใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anagram(แอน' นะแกรม) n. การสับเปลี่ยนพยัญชนะของคำหรือวลีเพื่อให้ได้คำหรือวลีใหม่ -anagrammatic (al) adj. (transposition)
anagrammatise(แอนนะแกรม' มะไทซ) vt. เปลี่ยนเป็น anagram. -anagrammatism, anagrammatist n. -anaemic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
anagram(n) คำที่ได้จากการสลับที่ตัวอักษร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anagramคำสลับอักษร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The anagram of meat is team...เนื้อกลายเป็นทีมได้... Shaun of the Dead (2004)
Anagram is right.การสลับอักษรแน่ๆ The Da Vinci Code (2006)
Anagram maybe?คำสลับอักษร The Usual Suspects (2006)
It's an anagram of the letters of our names:เป็นชื่อที่สลับตัวอักษร ระหว่างชื่อของเราน่ะค่ะ The Bank Job (2008)
- Are anagrams for each other.เป็นรูปแบบของกันและกัน Shutter Island (2010)
I just realized the funniest thing. My name is an anagram for "I love."ฉันเพิ่งเห็นเรื่องตลกที่สุด ชื่อฉันไขว้อักษรได้เป็น "I love" Easy A (2010)
It's an anagram of his name.มันมาจากการสลับตัวอักษรของชื่อจริง A Kiss Before Lying (2012)
That's an anagram for Arthur Weisfelt.มันเป็นการสลับตัวอักษร We All Fall Down (2012)
"Ol' Milton Beach," which is an anagram for "Michael Bolton.""Ol' Milton Beach" ซึ่งเป็น การสลับตัวอักษรจาก "Michael Bolton." All or Nothing (2013)
Question is, why would my father have an anagram of your name in his diary?คำถามก็คือ ทำไมพ่อของผมต้องสลับตัวอักษรชื่อคุณในไดอารี่ของเขา A Parching Imbued (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ANAGRAM AE1 N AH0 G R AE2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anagram (n) ˈænəgræm (a1 n @ g r a m)
anagrams (n) ˈænəgræmz (a1 n @ g r a m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナグラム[anaguramu] (n) anagram [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anagram \An"a*gram\ ([a^]n"[.a]*gr[a^]m), n. [F. anagramme, LL.
   anagramma, fr. Gr. 'ana` back, again + gra`fein to write. See
   {Graphic}.]
   Literally, the letters of a word read backwards, but in its
   usual wider sense, the change of one word or phrase into
   another by the transposition of its letters. Thus Galenus
   becomes angelus; William Noy (attorney-general to Charles I.,
   and a laborious man) may be turned into I moyl in law.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anagram \An"a*gram\, v. t.
   To anagrammatize.
   [1913 Webster]
 
      Some of these anagramed his name, Benlowes, into
      Benevolus.                --Warburton.
   [1913 Webster] Anagrammatic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anagram
   n 1: a word or phrase spelled by rearranging the letters of
      another word or phrase
   v 1: read letters out of order to discover a hidden meaning
      [syn: {anagram}, {anagrammatize}, {anagrammatise}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 anagram /anaɤ°rɑm/
  anagram

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top