ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anabaptist

AE2 N AH0 B AE1 P T AH0 S T   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anabaptist-, *anabaptist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Anabaptist[N] ผู้ยึดถือนิกายโปรเตสแตนต์ที่มีการล้างบาป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anabaptist(แอนนะแพบ' นิสทฺ) n. ผู้ยึดถือนิกายโปรแตสแตนท์ที่มีการล้างบาป (ในพิธีเจิมน้ำมนตร์) เมื่อเดิบโตเป็นผู้ใหญ่. -anabaptism n.

CMU English Pronouncing Dictionary
ANABAPTIST AE2 N AH0 B AE1 P T AH0 S T

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナバプテスト;アナバプティスト[, anabaputesuto ; anabaputeisuto] (n) anabaptist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anabaptist \An`a*bap"tist\, n. [LL. anabaptista, fr. Gr. as if
   'anabaptisth`s: cf. F. anabaptiste.]
   A name sometimes applied to a member of any sect holding that
   rebaptism is necessary for those baptized in infancy.
   [1913 Webster]
 
   Note: In church history, the name Anabaptists usually
      designates a sect of fanatics who greatly disturbed the
      peace of Germany, the Netherlands, etc., in the
      Reformation period. In more modern times the name has
      been applied to those who do not regard infant baptism
      as real and valid baptism.
      [1913 Webster] Anabaptistic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Anabaptist
   n 1: adherent of Anabaptism

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top