ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amain

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amain-, *amain*
Possible hiragana form: あまいん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amain(อะเมน') adv. เติมกำลัง, ด้วยความเร็วเต็มที่, ทันที, ฉับพลัน, รีบร้อน, ดุเดือด, รุนแรง

English-Thai: Nontri Dictionary
amain(adv) เต็มที่,เต็มกำลัง,รุนแรง,ดุเดือด,ทันที,ฉับพลัน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amain (a) ˈəmˈɛɪn (@1 m ei1 n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お構いなく;御構いなく[おかまいなく, okamainaku] (exp) (pol) please don't fuss over me [Add to Longdo]
データマイニング[, de-tamainingu] (n) {comp} data mining [Add to Longdo]
御構いなし;お構いなし[おかまいなし, okamainashi] (adj-na,n) being unmindful [Add to Longdo]
山犬;豺[やまいぬ, yamainu] (n) (1) Japanese wolf (Canis lupus hodophilax, extinct); (2) wild dog [Add to Longdo]
病に冒される[やまいにおかされる, yamainiokasareru] (exp,v1) to be attacked by a disease [Add to Longdo]
病犬[やまいぬ, yamainu] (n) bad dog; rabid dog [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データマイニング[でーたまいにんぐ, de-tamainingu] data mining [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amain \A*main"\, adv. [Pref. a- + main. See 2d {Main}, n.]
   1. With might; with full force; vigorously; violently;
    exceedingly.
    [1913 Webster]
 
       They on the hill, which were not yet come to blows,
       perceiving the fewness of their enemies, came down
       amain.                --Milton.
    [1913 Webster]
 
       That striping giant, ill-bred and scoffing, shouts
       amain.                --T. Parker.
    [1913 Webster]
 
   2. At full speed; in great haste; also, at once. "They fled
    amain." --Holinshed.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amain \A*main"\, v. t. [F. amener. See {Amenable}.] (Naut.)
   To lower, as a sail, a yard, etc.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 amain \a*main"\, v. i. (Naut.)
   To lower the topsail, in token of surrender; to yield.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amain
   adv 1: at full speed; with great haste; "the children ran down
       the hill amain"
   2: with all your strength; "he pulled the ropes amain"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top