ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alula

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alula-, *alula*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา alula มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *alula*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alula(แอล' ลูละ) n., (pl. -lae) กลุ่มขนนกค่อนข้างแข็งบนนิว้แรกหรือหัวแม่มือ เป็นส่วนหนึ่งของปีกนก., Syn. bastard wing

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a place in Syria called Malula.มีอยู่สถานที่หนึ่งในซีเรียชื่อมาลูลา. The Visitor (2007)
Tomorrow is St. Talulah's Day, and by first light a nun must depart this city and lay fresh dogwort on the spot where St. Talulah was murdered by the Benslow Four.Morgen ist Tag des St. Talulah. Im Morgengrauen... muss eine Nonne die Stadt verlassen und Hartriegel... dorthin legen, wo St. Talulah von den vier Benslows ermordet wurde. Jabberwocky (1977)
"I have the holy dogwort for St. Talulah's spot."Ich habe den Hartriegel für St. Talulah. Jabberwocky (1977)
"I have the holy dogwort for St. Talulah's spot.""Ich habe den Hartriegel für St. Talulah." Jabberwocky (1977)
Who's the green apple, Vialula?Wer ist denn das, VialulaDoc Hollywood (1991)
- You mean Vialula in the center pocket?- Sie meinen, um Vialula einzusacken? Doc Hollywood (1991)
Vialula, your daughter was dumping grasshoppers in the punch bowl again.Vialula, deine Tochter hat schon wieder Grashüpfer in die Bowle geworfen. Doc Hollywood (1991)
Why don't you ask me about Vialula?Warum fragst du nicht nach VialulaDoc Hollywood (1991)

Japanese-English: EDICT Dictionary
小翼羽[しょうよくう, shouyokuu] (n) alula; bastard wing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alula \Al"u*la\, n. [NL., dim. of L. ala a wing.] (Zool.)
   A false or bastard wing. See under {Bastard}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alula
   n 1: scalelike structure between the base of the wing and the
      halter of a two-winged fly [syn: {alula}, {calypter}]
   2: tuft of small stiff feathers on the first digit of a bird's
     wing [syn: {bastard wing}, {alula}, {spurious wing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top