ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

allusive

AH0 L UW1 S IH0 V   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allusive-, *allusive*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allusive(อะลู' ซิฟว) adj. ซึ่งพาดพิงถึงบางอย่าง, ซึ่งอ้างอิง, ซึ่งพูดเป็นนัย, อุปมาอุปไมย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, the allusive Ms. Rains. Well, you needn't worry about her.โอ้เชิงนางสาวฝน ดีที่คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเธอ Cubeº: Cube Zero (2004)

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLUSIVE    AH0 L UW1 S IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
allusive    (j) ˈəlˈuːsɪv (@1 l uu1 s i v)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anspielend {adj} | auf etw. anspielenallusive | to be allusive [Add to Longdo]
verblümt {adj} | verblümter | am verblümtestenallusive | more allusive | most allusive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
なずらえ歌;準え歌[なずらえうた, nazuraeuta] (n) (See 六義・2) allusive form (of waka) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Allusive \Al*lu"sive\, a.
   1. Figurative; symbolical.
    [1913 Webster]
 
   2. Having reference to something not fully expressed;
    containing an allusion.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 allusive
   adj 1: characterized by indirect references; "allusive speech is
       characterized by allusions"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top