ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

allopathy

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allopathy-, *allopathy*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา allopathy มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *allopathy*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allopathy[N] วิธีการรักษาโรคโดยใช้สารที่ออกฤทธิ์ตรงข้ามกันไม่ได้กับภาวะของโรคที่กำลังรักษา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allopathy(อะลอพ' พะธี) n. วิธีการรักษาโรคโดยใช้สารที่ออกฤทธิ์ตรงข้ามหรือเข้ากันไม่ได้กับภาวะของโรคที่กำลังรักษา. -allopathic adj.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Allopathie {f} [med.]allopathy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Allopathy \Al*lop"a*thy\, n. [Gr. ? other + ? suffering, ?, ?,
   to suffer: cf. G. allopathie, F. allopathie. See {Pathos}.]
   That system of medical practice which aims to combat disease
   by the use of remedies which produce effects different from
   those produced by the special disease treated; -- a term
   invented by Hahnemann to designate the ordinary practice, as
   opposed to {homeopathy}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 allopathy
   n 1: the usual method of treating disease with remedies that
      produce effects differing from those produced by the
      disease itself [ant: {homeopathy}, {homoeopathy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top