ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alleyway

AE1 L IY0 W EY2   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alleyway-, *alleyway*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alleyway[N] ตรอก, See also: ซอย, ซอกซอย, ทางเดินที่แคบ, Syn. alley

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alleyway(แอล' ลีเว) n. ทางที่แคบ, ตรอก, ซอย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Something whispered in an alleyway or through a crackบางสิ่งกระซิบผ่านตรอกซอย หรือรอยร้าว Anastasia (1997)
I'm in the alleyway behind John R and Seven Mile!ผมอยู่ในตรอก หลังร้านจอห์นอาร์กับเซเว่นไมล์ Four Brothers (2005)
BuYeo's alleyways belong to Do-Chi. They will be captured soon, won't they?ถนนหนทางในเมืองพูยอเป็นของโดชิ เขาคงจะถูกจับได้ในไม่ช้าใช่ไหม? Episode #1.8 (2006)
Then shop Cabo's maze of streets, alleyway stores and curios.ร้านคาโบสุดทางคดเคี้ยวของถนน, ตรอกระหว่างร้านค้ากับร้านขายของเก่า Disturbia (2007)
I'm seriously considering asking that busboy to ravish me in the alleyway while I eat cheesecake.ฉันคิดจะขอให้เด็กเก็บโต๊ะ ปล้ำฉันจริงๆ ในตรอกข้างหลังขณะที่กินขีสเค้ก The Maternal Congruence (2009)
The alleyway from which he was abducted was used by prostitutes, and it was nowhere near Mr. Dublin's regular route.แต่ตรอกที่เขาถูกลักตัวไป ถูกใช้หากินโดยพวกโสเภณี และก็ไม่ใช่เส้นทางใกล้เคียงกับที่เขาใช้เป็นประจำ Red Sky at Night (2010)
I mean, that alleyway is-- no, there's no sex angle, Jeff-- none that we're aware of.ฉันหมายถึงในตรอกนั่นเป็น ไม่ ไม่มีโสเภณี เจฟ ไม่มีเลยเท่าที่รู้ Red Sky at Night (2010)
Because you saw what happened in that alleyway over on fFemont.-เพราะว่าคุณเห็นว่าเกิดอะไรขึ้น ในตอกนั้นบนถนนฟรีมอนท์ Red Sky at Night (2010)
Broken window in an alleyway by a liquor store.เสียงหน้าต่างแตก ในซอยแถวร้านขายเหล้า 2.0 (2010)
BA, you're in this alleyway with a stopwatch.บีเอ.นายอยู่ในซอยนี้นะ/เวลาต้องเป๊ะ The A-Team (2010)
An alleyway behind that new fancy people's hotel where they sell Oxygen tanks in the mini bar--ซอยด้านหลังโรงแรมหรูๆ ที่ขายถังอ็อกซิเจนในมินิบาร์ It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
You notice how this alleyway is starting to look like a policeman's ball?คุณลองสังเกตดูสิ ตอนนี้ตำรวจอยู่เต็มซอยนี้ไปหมด Ring Around the Rosie (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซอย[n.] (søi) EN: soi ; street ; lane ; alleyway ; footway ; byway ; alley   FR: soi [m] ; rue transversale [f] ; allée [f] ; ruelle [f] ; petite rue [f]
ตรอก[n.] (trøk) EN: lane ; alley ; alleyway   FR: allée [f] ; sentier [m] ; passage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLEYWAY AE1 L IY0 W EY2
ALLEYWAYS AE1 L IY0 W EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alleyway (n) ˈælɪwɛɪ (a1 l i w ei)
alleyways (n) ˈælɪwɛɪz (a1 l i w ei z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
途子;図子[ずし, zushi] (n) (1) (arch) alley; alleyway; (2) (arch) crossroads; intersection [Add to Longdo]
路地(P);露地;露路[ろじ, roji] (n) (1) (路地, 露路 only) alley; alleyway; lane; (2) (露地 only) bare earth (i.e. ground not covered by a roof); (3) (路地, 露地 only) teahouse garden; (4) path through a gate (or through a garden, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alleyway \Al"ley*way`\n.
   An alley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alleyway
   n 1: a narrow street with walls on both sides [syn: {alley},
      {alleyway}, {back street}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top