ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alip

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alip-, *alip*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aliped(แอล' ละเพดป adj. ซึ่งมีนิ้วเท้าติดกันด้วยแผ่นเยื่อแบบค้างคาว. -n. สัตว์ที่มีเป็นปีก
aliphatic(แอลลิแฟท' ทิค) adj., chem. เกี่ยวกับอินทรีสารประกอบที่มีอะตอมของคาร์บินติดกันเป็นแนว (paraffins, olefins)
caliper(แคล'ละเพอร์) {calipered,calipering,calipers} n. ปากกาสองขาโค้งสำหรับวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง,อุปกรณ์วัดความหนา,ความหนา vt.วัดด้วยปากกาขาโค้ง, See also: caliperer n. ดูcaliper, Syn. calipers,calliper (s)
caliph(แคล'ลิฟ) n. กาหลีบ,ผู้นำฝ่ายปกครองและศาสนาในประเทศอิสลาม, See also: caliphal adj. ดูcaliph, Syn. calif,kalif,khalif
galipotn. ยางสนชนิดหนึ่ง
paralipsisn. วิธีการย่อส่วนสำคัญและเสริมน้ำหนักของความหมายของข้อความ.

English-Thai: Nontri Dictionary
calipers(n) เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง
Caliph(n) พระเจ้ากาหลิบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aliphatic อะลิฟาทิก
สารประกอบอินทรีย์ซึ่งอะตอมของคาร์บอนมีโครง สร้างแบบลูกโซ่เปิด ประกอบด้วยพาราฟิน โอเลฟิน และ อะเซทิลีนไฮโดรคาร์บอนและอนุมูล [สิ่งแวดล้อม]
Aliphaticอะลิฟาติค, อาลิฟาติค, อนุพันธ์อะลิฟาติค [การแพทย์]
Aliphatic Acidกรดเอลิเฟติค [การแพทย์]
Aliphatic Amineอะลิฟฟาติคอะมีน [การแพทย์]
Aliphatic Chainลูกโซ่ยาวตรง [การแพทย์]
Aliphatic Compoundsสารประกอบเอลิฟาติก [การแพทย์]
Aliphatic Groupหมู่อลิฟาติก [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลาน[n.] (lān) EN: Fan palm ; Talipot palm   FR: talipot [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aliphatisch; kettenförmig {adj} [chem.]aliphatic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カリパス[, karipasu] (n) (pair of) calipers [Add to Longdo]
カリフ;ハリファ[, karifu ; harifa] (n) caliph; chief civil and religious Muslim ruler (prior to 1924) [Add to Longdo]
キャリパー[, kyaripa-] (n) caliper [Add to Longdo]
キャリパス[, kyaripasu] (n) callipers; calipers [Add to Longdo]
ダイアメーター[, daiame-ta-] (n) calipers (wasei [Add to Longdo]
ノギス[, nogisu] (n) (pair of) vernier calipers (ger [Add to Longdo]
バーニヤキャリパス[, ba-niyakyaripasu] (n) vernier callipers (calipers) [Add to Longdo]
脂肪族化合物[しぼうぞくかごうぶつ, shibouzokukagoubutsu] (n) (See 鎖式化合物) aliphatic compound [Add to Longdo]
松藻[まつも;マツモ, matsumo ; matsumo] (n) (1) (uk) common hornwort (Ceratophyllum demersum); (2) Analipus japonicus (species of brown alga) [Add to Longdo]
正統カリフ時代[せいとうカリフじだい, seitou karifu jidai] (n) Rashidun period (the period of the Rightly Guided Caliphs, 632-661 CE) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top