ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aliphatic

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aliphatic-, *aliphatic*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aliphatic(แอลลิแฟท' ทิค) adj., chem. เกี่ยวกับอินทรีสารประกอบที่มีอะตอมของคาร์บินติดกันเป็นแนว (paraffins, olefins)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aliphatic อะลิฟาทิก
สารประกอบอินทรีย์ซึ่งอะตอมของคาร์บอนมีโครง สร้างแบบลูกโซ่เปิด ประกอบด้วยพาราฟิน โอเลฟิน และ อะเซทิลีนไฮโดรคาร์บอนและอนุมูล [สิ่งแวดล้อม]
Aliphaticอะลิฟาติค, อาลิฟาติค, อนุพันธ์อะลิฟาติค [การแพทย์]
Aliphatic Acidกรดเอลิเฟติค [การแพทย์]
Aliphatic Amineอะลิฟฟาติคอะมีน [การแพทย์]
Aliphatic Chainลูกโซ่ยาวตรง [การแพทย์]
Aliphatic Compoundsสารประกอบเอลิฟาติก [การแพทย์]
Aliphatic Groupหมู่อลิฟาติก [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
脂肪族化合物[しぼうぞくかごうぶつ, shibouzokukagoubutsu] (n) (See 鎖式化合物) aliphatic compound [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aliphatic \Al`i*phat"ic\, a. [Gr. ?, ?, oil, fat.] (Org. Chem.)
   Of, pertaining to, or derived from, fat; fatty; -- applied to
   compounds having an open-chain structure. The aliphatic
   compounds thus include not only the fatty acids and other
   derivatives of the paraffin hydrocarbons, but also
   unsaturated compounds, as the ethylene and acetylene series.
   Compare {alicyclic} and {aromatic}.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aliphatic
   adj 1: having carbon atoms linked in open chains

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top