Search result for

alibi

(44 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alibi-, *alibi*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alibi[VI] แก้ตัว
alibi[N] ข้อแก้ตัว (ไม่เป็นทางการ)
alibi[N] คำกล่าวอ้างที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่าได้อยู่ที่อื่นขณะเกิดเหตุ, Syn. proof of absence, defense, defense of being elsewhere

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alibi(แอล' ละไบ) n., (pl. -bis) ความแก้ตัวของจำเลยที่ว่าเขาไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ,คำแก้ตัว.

English-Thai: Nontri Dictionary
alibi(n) ข้อแก้ตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alibiการอ้างฐานที่อยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You say it happened last night. I got an alibi.คุณบอกว่ามันเกิดขึ้นเมื่อคืน ผมยืนยันได้นะ And How Does That Make You Kill? (2008)
Although, being buried alive is a pretty good alibi.แต่ก็ การถูกฝังทั้งเป็นอยู่ถือเป็นข้อแก้ตัวที่ดี Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
- Did you think of an alibi?คุณมีพยานอ้างอิงหรือยัง The Dark Knight (2008)
People are dead, and Tom is the only one without an alibi.มาช่วยฉันเร็วเข้า เร็วๆ เร็วเข้า ผลักมันไปเลย My Bloody Valentine (2009)
What about his alibi?เขาแก้ตัวยังไง Emotional Rescue (2009)
After completing my first round of treatment and financing the world's most expensive alibi?หลังจากจ่ายเงินค่ารักษาโรค ครั้งแรกของฉัน และเสียค่าข้อแก้ตัวทำกุศลให้นาย ที่แพงที่สุดในโลก Breakage (2009)
You were a person of interest in the Brown murders, but you got off on your sister's alibi.นายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตรกรรมพี่น้องบราว์ แต่นายหลุดไปได้เพราะคำแก้ต่างของน้องสาวนาย The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
I told you, we already checked out his alibi.ผมบอกไปแล้ว , เราตรวจสอบข้อแก้ตัวของเขาแล้ว Bloodline (2009)
You're using me as an alibi now?คุณใช้ฉันเป็นข้อแก้ตัวหรอ? Crime Doesn't Pay (2009)
- what's your alibi?- บอกข้อแก้ตัวของเจ้ามาซิ? The Hidden Enemy (2009)
They can all corroborate each others' stories, which gives them an alibi...พวกเขาทั้งหมดยืนยัน เรื่องของแต่ละคน Justice (2009)
I'm sure others will have alibis, but some of us won't.ฉันแน่ใจว่าทุกคนจะมีข้อแก้ตัว แต่บางคนของพวกเราไม่มี Justice (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alibiHe had a strong alibi.
alibiHe was suspected in that he had no alibi.
alibiHis alibi is above suspicion.
alibiHis alibi seemed cast-iron.
alibiIf what you say is true, it follows that he has an alibi.
alibiThe alibi points to her innocence.
alibiThe evidence is laid out before us. Considering that, together with the fact that he has no alibi, there's no question that he's the guilty one.
alibiThe police are suspicious of my alibi.
alibiYou've got no alibis for the day of the murder.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำแก้ตัว[n.] (khamkaētūa) EN: excuse ; pretext ; plea ; defense ; alibi ; pretense   FR: excuse [f] ; prétexte [m] ; alibi [m]
ออกตัว[v.] (øktūa) EN: defend ; protect ; shield ; plead ; alibi   FR: se défendre habilement

CMU English Pronouncing Dictionary
ALIBI    AE1 L AH0 B AY2
ALIBIS    AE1 L AH0 B AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alibi    (n) (a1 l i b ai)
alibis    (n) (a1 l i b ai z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alibi {n}alibi [Add to Longdo]
Alibipolitik {f}tokenism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アリバイ[, aribai] (n) alibi; (P) [Add to Longdo]
不在証明[ふざいしょうめい, fuzaishoumei] (n) alibi [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alibi \Al"i*bi\, n. [L., elsewhere, at another place. See
   {Alias}.] (Law)
   The plea or mode of defense under which a person on trial for
   a crime proves or attempts to prove that he was in another
   place when the alleged act was committed; as, to set up an
   alibi; to prove an alibi.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alibi
   n 1: (law) a defense by an accused person purporting to show
      that he or she could not have committed the crime in
      question
   2: a defense of some offensive behavior or some failure to keep
     a promise etc.; "he kept finding excuses to stay"; "every day
     he had a new alibi for not getting a job"; "his transparent
     self-justification was unacceptable" [syn: {excuse}, {alibi},
     {exculpation}, {self-justification}]
   v 1: exonerate by means of an alibi

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 alibi
   alibi
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 alibi [alibi]
   alibi
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 alibi [alibi]
   alibi
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 alibi
   elsewhere
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Alibi [aːliːbiː] (n) , s.(n )
   alibi
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top