Search result for

alga

(75 entries)
(0.0393 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alga-, *alga*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alga[N] สาหร่าย
algae[N] สาหร่าย (รูปพหูพจน์ของ alga)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alga(แอล'กะ) n., (pl. -gae) พืชมีคลอโรฟีลอยู่ใน phylum Tallophyta
amalgam(อะแมล' เกิม) n. โลหะผสมของปรอทกับโลหะอื่น, แร่หายากชนิดหนึ่งที่เป็นโลหะ ผสมของเงินและปรอท, การรวมกัน, Syn. mixture, combination ###A. separation
amalgamate(อะแมล' กะเมท) vt. ทำให้รวมกัน,ผสม,ผสมกับปรอท.
amalgamation(อะแมลกะเม' เชิน) n. การรวมกับปรอท, ผลที่เกิดจากการรวมกับปรอท, การรวมบริษัทกัน, การร่วมกันทางชีวภาพของเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต, การสกัดโลหะจากแร่ด้วยปรอท (union, blend)

English-Thai: Nontri Dictionary
alga(n) สาหร่าย,อักษร a
amalgamate(vt) ทำให้รวมกัน,ผสม
amalgamation(n) การรวม,การผสม,การปน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alga; algaeสาหร่าย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
algaeสาหร่าย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
algaeสาหร่าย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
algae; algaสาหร่าย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
algal-สาหร่าย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
algal biscuitมวลสาหร่ายรูปจาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
algal bloomสาหร่ายสะพรั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
algal limestoneหินปูนสาหร่าย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
algal reefพืดหินสาหร่าย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
algal structureโครงสร้างหินชั้นสาหร่าย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Algaeสาหร่าย [TU Subject Heading]
Algaeสาหร่าย [การแพทย์]
algaeสาหร่าย, โพรทิสต์พวกหนึ่งอาจมีเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ มีคลอโรฟิลล์ ไม่มีราก ลำต้น และใบที่แท้จริง ส่วนใหญ่อยู่ในน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Algae as foodสาหร่ายที่เป็นอาหาร [TU Subject Heading]
Algae cultureการเพาะเลี้ยงสาหร่าย [TU Subject Heading]
Algae, Bluegreenสาหร่ายสีน้ำเงิน [การแพทย์]
Algal Bloom อัลกัลบลูม, สาหร่ายเบ่งบาน
การเพิ่มจำนวนของกลุ่มชีวพืชจำนวนมาก ทั้งที่มองเห็นและ ไม่เห็นด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำมีสีเขียวหรือแดง [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, most environmentalists feel that this event is like the red tide in the ocean, but instead of algae killing fish, this happened on land.ตอนนี้ นักสิ่งแวดล้อมส่วนมากรู้สึกว่า เหตุการณ์นี้เหมือนกับ ประกฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี แต่แทนที่จะเป็นสาหร่ายฆ่าปลา นี่เกิดขึ้นบนพื้นดิน The Happening (2008)
All except the cyanobacteria, or blue-green algae.ยกเว้นไซยาโนแบคทีเรีย หรือสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Home (2009)
70% of this gas, without which our lungs cannot function, comes from the algae that tint the surface of the oceans.70% ของของออกซิเจนทั้งหมด ไม่รวมแก๊สที่เราหายใจไม่ได้ มาจากสาหร่ายที่แต่งแต้มอยู่บนพื้นผิวมหาสมุทร Home (2009)
Thus, corals are born from the marriage of algae and shells.เช่นปะการัง เกิดจากการรวมตัวกันของสาหร่ายและเปลือกแข็ง Home (2009)
Coral reefs cover less than 1% of the ocean floor, but they provide a habitat for thousands of species of fish, mollusks and algae.แนวปะการังขึ้นปกคลุมพื้นที่น้อยกว่า 1% ของพื้นมหาสมุทร แต่เป็นที่อยู่อาศัยของปลา หอย และสาหร่ายหลายพันชนิด Home (2009)
MS. ALGAR: Let's go.เอาล่ะ มาทางนี้ The Sorcerer's Apprentice (2010)
MS. ALGAR: You really shouldn't tell stories. Let's go.เธอไม่ควรกุเรื่องนะ เอ้าไปกันเถอะ The Sorcerer's Apprentice (2010)
We were in the Algarve once, Maggie and me.แมกกี้กับฉันเคยอยู่ที่อัลกาฟ Perfect Sense (2011)
Look, you said it yourself, we have to create a database before you can write an alga-thingy.ก่อนเขียนอัลก้าอะไรนั่น อัลกอริทึ่ม The Bus Pants Utilization (2011)
- It's about the fact I'm supposed to be in London at a symposium, securing funding for my new algae study.ผมควรจะอยู่ในลอนดอนตอนนี้ แล้วก็ทำการค้นคว้าเรื่องการของอัลเกสายพันธ์ใหม่ที่ผมได้รับทุนมา Audrey Parker's Day Off (2011)
Diatoms are algae in water that help us pinpoint time and location of drowning.ไดอะตอมคือสาหร่ายในน้ำ มันช่วยเราระบุเวลา และสถานที่ที่ถูกกดน้ำได้ Epilogue (2011)
Uh, my dad was studying algae in a river delta.พ่อของฉันเคยเรียนอยู่ที่ ริเวอร์ เดลต้า Let the Water Hold Me Down (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาหร่าย[N] algae, Count unit: ต้น
สาหร่ายทะเล[N] aquatic weed, See also: algae, seaweed, Example: การเก็บสาหร่ายทะเลจัดเป็นการจับสัตว์น้ำ เพราะสาหร่ายทะเลเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่ง
สาหร่ายทะเล[N] aquatic weed, See also: algae, seaweed, Example: การเก็บสาหร่ายทะเลจัดเป็นการจับสัตว์น้ำ เพราะสาหร่ายทะเลเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไก [n.] (kai) EN: Cladopha algae ; Green algae   
ไข่แหน [n.] (khaihaēn) EN: Fresh water Alga ; Swamp Algae   
ควบ[v.] (khūap) EN: combine ; couple ; merge ; mix : link ; blend ; unite ; amalgame   FR: combiner ; fusionner
ผำ [n.] (pham) EN: Wolffia globosa ; Fresh water Alga ; Swamp Algae   
ผสาน[v.] (phasān) EN: merge ; amalgamate ; intergrade ; combine   FR: harmoniser
ประสม[v.] (prasom) EN: mix ; combine ; mingle ; amalgamate ; add ; compound ; put together   FR: mélanger ; combiner ; allier ; mêler
รวมกัน[v. exp.] (rūam kan) EN: combine ; be compound   FR: unir ; combiner ; amalgamer ; assembler ; joindre ; réunir
รวมเข้าด้วยกัน [v. exp.] (rūam khao dūaykan) EN: merge ; amalgamate ; combine   FR: aditionner ; annexer ; fusionner ; combiner ; embrasser ; englober ; incorporer ; grouper ; joindre ; conjuger ; regrouper ; réunir
สาหร่าย[n.] (sārāi) EN: seaweed ; algae   FR: algue [f]
สาหร่ายขนาดเล็กมาก[n. exp.] (sārāi khanāt lek māk) EN: microscopic algae   FR: algue microscopique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALGAE    AE1 L JH IY0
ALGAL    AE1 L G AH0 L
ALGAR    AA0 L G AA1 R
ALGARIN    AE1 L G ER0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alga    (n) (a1 l g @)
algae    (n) (a1 l jh ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alge {f} [bot.] | Algen {pl}alga | algae; algas [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオコ毒;青粉毒[アオコどく(アオコ毒);あおこどく(青粉毒), aoko doku ( aoko doku ); aokodoku ( ao kona doku )] (n) poisonous algae bloom (often green in color) (colour) [Add to Longdo]
アマルガム[, amarugamu] (n) amalgam [Add to Longdo]
カルガリー[, karugari-] (n) Calgary; (P) [Add to Longdo]
クロレラ[, kurorera] (n) chlorella (alga) (lat [Add to Longdo]
シルバークラウン[, shiruba-kuraun] (n) (1) silver crown (dental crown made from mercury amalgam); (2) crown made of silver [Add to Longdo]
スピルリナ[, supirurina] (n) Spirulina (algae); (P) [Add to Longdo]
ナトリウムアマルガム[, natoriumuamarugamu] (n) sodium amalgam (ger [Add to Longdo]
プレコ[, pureko] (n) (abbr) (abbr. of プレコストムス) plecostomus (algae-sucker fish); pleco; plec [Add to Longdo]
角叉[つのまた, tsunomata] (n) red algae [Add to Longdo]
褐藻[かっそう, kassou] (n) brown algae; phaeophyceae [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胞藻[bāo zǎo, ㄅㄠ ㄗㄠˇ, ] algae [Add to Longdo]
藻类[zǎo lèi, ㄗㄠˇ ㄌㄟˋ, / ] algae [Add to Longdo]
赤潮[chì cháo, ㄔˋ ㄔㄠˊ, ] algal bloom [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alga \Al"ga\, n.; pl. {Alg[ae]} or {algae}. [L., seaweed.]
   (Bot.)
   A kind of seaweed; pl. the class of cellular cryptogamic
   plants which includes the black, red, and green seaweeds, as
   kelp, dulse, sea lettuce, also marine and fresh water
   conferv[ae], etc. The algae are primitive
   chlorophyll-containing mainly aquatic eukaryotic organisms
   lacking true stems and roots and leaves.
   [1913 Webster + WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alga
   n 1: primitive chlorophyll-containing mainly aquatic eukaryotic
      organisms lacking true stems and roots and leaves [syn:
      {alga}, {algae}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 alga
   alga; seaweed
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 alga
   alga; seaweed
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top