ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

albite

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -albite-, *albite*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
albite(แอล' ไบทฺ) n. แร่จำพวก Feldspar ที่มีธาตุโซเดียมผสมอยู่ -albitic adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
albiteแอลไบต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
albite-epidote-hornfels faciesชุดลักษณ์แอลไบต์-เอพิโดต-ฮอร์นเฟลส์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Albiteอัลไบท [TU Subject Heading]

Japanese-English: EDICT Dictionary
曹長石[そうちょうせき, souchouseki] (n) albite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Albite \Al"bite\, n. [L. albus white.] (Min.)
   A mineral of the feldspar family, triclinic in
   crystallization, and in composition a silicate of alumina and
   soda. It is a common constituent of granite and of various
   igneous rocks. See {Feldspar}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 albite
   n 1: a widely distributed feldspar that forms rocks [syn:
      {albite}, {white feldspar}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top