ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aitch

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aitch-, *aitch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aitchbone[N] กระดูกสะโพก, See also: สะโพก
aitchbone[N] เนื้อส่วนสะโพก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aitch(เอค) n. ตัวอักษร H, h
aitchbone(เอค' โบน) n. กระดูกตะโพก, เนื้อสัตว์ส่วนตะโพกที่ตัดให้มีกระดูกตะโพกรวมอยู่ด้วย

CMU English Pronouncing Dictionary
AITCHISON EY1 CH IH0 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aitch (n) ˈɛɪtʃ (ei1 ch)
aitches (n) ˈɛɪtʃɪz (ei1 ch i z)
aitch-bone (n) ˈɛɪtʃ-boun (ei1 ch - b ou n)
aitch-bones (n) ˈɛɪtʃ-bounz (ei1 ch - b ou n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イチボ[, ichibo] (n) (abbr) aitchbone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Aitch \Aitch\, n.
     The letter h or H.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top