ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agitprop

AE1 JH AH0 T P R AO2 P   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agitprop-, *agitprop*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agitprop[ADJ] เกี่ยวกับการโฆษณาชวนเชื่อ, See also: เกี่ยวกับการยุยง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agitprop(แอจ' จิพรอพ) n. การยุยงและโฆษณาชวนเชื่อ. -agitpropist n. (agitation)

English-Thai: Nontri Dictionary
agitprop(n) การโฆษณาชวนเชื่อ,การยุยง,การปลุกปั่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agitpropการปลุกปั่นชวนเชื่อ (โซเวียต) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปลุกจิตสำนึก[n. exp.] (kān pluk jitsamneuk) EN: agitprop   FR: agit-prop [f inv.] ; activité militante [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AGITPROP AE1 JH AH0 T P R AO2 P

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 agitprop \agitprop\ n.
   1. [agitation + propaganda.]
 
   1. agitation and propaganda; -- used especially for such
    activities carried out on behalf of communist activists.
    [PJC]
 
   2. a person who disseminates messages calculated to assist
    some cause or some government; one disseminating
    {agitprop[1]}. Also called {agitpropist}.
 
   Syn: propagandist
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agitprop
   n 1: political propaganda (especially communist propaganda)
      communicated via art and literature and cinema

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top