ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

afoul

AH0 F AW1 L   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -afoul-, *afoul*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afoul[ADJ] ในภาวะที่ปะทะกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afoul(อะเฟาลฺ') adv.,adj. ในภาวะที่ปะทะกัน, พัวพัน, ซึ่งปะทะกัน, Syn. entangled with)

English-Thai: Nontri Dictionary
afoul(adj) ซึ่งปะทะกัน,ที่บาดหมางกัน
afoul(adv) ปะทะ,เกย,บาดหมางกัน,พัวพัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whose only crime was to run afoul of some very powerful, very malignant people.เคยปะทะกับบางคนที่ีมีอิทธิพลมาก ร้ายแรงมาก Penance (2012)
I run afoul of the authorities so often,ฉันว่าฉันน่าจะเอาตัวรอดได้ The Art of Getting By (2011)
It looks like you ran afoul of something with wicked claws.ดูเหมือนว่าเธอจะโดนกรงเล็บของสิ่งที่ชั่วร้ายมานะ Alice in Wonderland (2010)
- Must have run afoul of the reef.- มันคงแล่นไปชนหินโสโครก Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
A great sailor, until he run afoul of that which vex all men.นักเดินเรือผู้ยิ่งยง วันหนึ่ง .. เขาคิดกังวลเกี่ยวกับ เรื่องที่ทุกคนต้องห่วง Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
AFOUL    AH0 F AW1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
afoul    (a) ˈəfˈaul (@1 f au1 l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Afoul \A*foul"\, adv. & a. [Pref. a- + foul.]
   In collision; entangled. --Totten.
   [1913 Webster]
 
   {To run afoul of}, to run against or come into collision
    with, especially so as to become entangled or to cause
    injury.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 afoul
   adj 1: especially of a ship's lines etc; "with its sails afoul";
       "a foul anchor" [syn: {afoul(ip)}, {foul}, {fouled}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top