ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

afl-cio

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -afl-cio-, *afl-cio*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา afl-cio มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *afl-cio*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afl-cioabbr. American Federation of Labor and congress of Industrial Organization สหภาพแรงงานและองค์การสภาอุตสาหกรรมแห่งอเมริกา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The chairman of the FAA, the Under Secretary of Defense, the Treasury secretary, someone from the air traffic controller's union, and a man from the AFL-CIO.รัฐมนตรีคลัง ใครสักคนจากสหภาพพนง.การจราจรทางอากาศ แล้วก็คนจากเอเอฟแอล-ซีไอโอ Rules Don't Apply (2016)
Millicent Davies, US AFL-CIO.- Millicent Davies, US AFL-CIO. - Hallo, wie geht's? Salvador (1986)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 AFL-CIO \AFL-CIO\ [acronym.]
   the combined organizations of the American Federation of
   Labor and Congress of Industrial Organizations.
   [PJC.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 AFL-CIO
   n 1: the largest federation of North American labor unions;
      formed in 1955 [syn: {American Federation of Labor and
      Congress of Industrial Organizations}, {AFL-CIO}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top