ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adust

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adust-, *adust*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adust(อะดัส) adj. ยางไหม้เกรียม, ไหม้เกรียม, หดหู้, เศร้าหมอง

English-Thai: Nontri Dictionary
adust(adj) ไหม้,เกรียม,เศร้า,สลดหดหู่

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャッカル[, jakkaru] (n) jackal (carnivores, Canis aureus ssp., C. adustus, C. mesomelas) [Add to Longdo]
横筋ジャッカル[よこすじジャッカル, yokosuji jakkaru] (n) side-striped jackal (carnivore, Canis adustus) [Add to Longdo]
野生犬[やせいいぬ, yaseiinu] (n) (1) wild dog; Asiatic jackal (Canis aureus ssp.); golden jackal; (2) side-striped jackal (carnivore, Canis adustus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 adust \a*dust"\ ([a^]*d[u^]st"), a. [L. adustus, p. p. of
   adurere: cf. F. aduste.]
   1. Inflamed or scorched; dried or darkened by heat. "The
    Libyan air adust." --Milton. --AS
    [1913 Webster]
 
   2. Sunburnt. [archaic] --AS
    [1913 Webster]
 
       A tall, thin man, of an adust complexion. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) Looking or acting depressed; atrabilious; gloomy.
    [archaic] --AS
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adust
   adj 1: dried out by heat or excessive exposure to sunlight; "a
       vast desert all adust"; "land lying baked in the heat";
       "parched soil"; "the earth was scorched and bare";
       "sunbaked salt flats" [syn: {adust}, {baked}, {parched},
       {scorched}, {sunbaked}]
   2: burned brown by the sun; "of an adust complexion"- Sir Walter
     Scott

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top