ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aculeus

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aculeus-, *aculeus*, aculeu
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา aculeus มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *aculeus*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aculeus(อะคิว' เลียส) ส่วนที่มีรูปคล้ายหนามที่สำหรับวางไข่ของผึ้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising   FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
กายสิทธิ์[adj.] (kāiyasit) EN: magic ; miraculous ; supernatural ; wonder-working   FR: magique ; miraculeux ; surnaturel
มหัศจรรย์[adj.] (mahatsajan) EN: miraculous ; wonderful ; amazing ; astonishing ; marvelous ; magical   FR: merveilleux ; miraculeux ; magique
น่าอัศจรรย์[adj.] (nā-atsajan) EN: astonishing ; surprising ; marvelous   FR: merveilleux ; miraculeux

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aculeus \A*cu"le*us\, n.; pl. {Aculei}. [L., dim. of acus
   needle.]
   1. (Bot.) A prickle growing on the bark, as in some brambles
    and roses. --Lindley.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A sting.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aculeus
   n 1: a stiff sharp-pointed plant process
   2: a sharp-pointed process especially a sting of a hymenopterous
     insect

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 aculeus
  sting

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top