ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acerose

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acerose-, *acerose*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา acerose มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *acerose*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acerose(แอส' เซอโรส) adj. คล้ายเข็ม, คล้ายแกลบ, ซึ่งผสมกับแกลบ (acerate, acerous)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acerate; aceroseคล้ายรูปเข็ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
acerose; acerateคล้ายรูปเข็ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acerose \Ac"er*ose`\, a. [(a) L. acerosus chaffy, fr. acus, gen.
   aceris, chaff; (b) as if fr. L. acus needle: cf. F.
   ac['e]reux.] (Bot.)
   (a) Having the nature of chaff; chaffy.
   (b) Needle-shaped, having a sharp, rigid point, as the leaf
     of the pine.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acerose
   adj 1: narrow and long and pointed; as pine leaves [syn:
       {acerate}, {acerose}, {acicular}, {needle-shaped}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top