ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accurse

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accurse-, *accurse*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accursed(อะเคอร์' ซิค) adj. ถูกสาปแช่ง, เคราะห์ร้าย, น่าชิงชัง, อัปรีย์. -accursedness n., Syn. cursed, doomed, condemned)

English-Thai: Nontri Dictionary
accursed(adj) ถูกแช่ง,ถูกสาป,เคราะห์ร้าย,อัปรีย์

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accursed    (j) ˈəkˈɜːʳsɪd (@1 k @@1 s i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
呪わしい[のろわしい, norowashii] (adj-i) hateful; accursed [Add to Longdo]
罰当たり;罰当り[ばちあたり, bachiatari] (adj-na,n,adj-no) damned; cursed; accursed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accurse \Ac*curse"\, v. t. [OE. acursien, acorsien; pref. a +
   cursien to curse. See {Curse}.]
   To devote to destruction; to imprecate misery or evil upon;
   to curse; to execrate; to anathematize.
   [1913 Webster]
 
      And the city shall be accursed.     --Josh. vi.
                          17.
   [1913 Webster]
 
      Thro' you, my life will be accurst.   --Tennyson.
   [1913 Webster] Accursed

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accurse
   v 1: curse or declare to be evil or anathema or threaten with
      divine punishment [syn: {accurse}, {execrate},
      {anathemize}, {comminate}, {anathemise}, {anathematize},
      {anathematise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top