ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abrogation

AE2 B R AH0 G EY1 SH AH0 N   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abrogation-, *abrogation*
English-Thai: Nontri Dictionary
abrogation(n) การเพิกถอน,การยกเลิก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abrogationการยกเลิก, การบอกเลิก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abrogationการยกเลิก (กฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This was nothing less than a complete abrogation of our agreement.มันไม่มีอะไรมากไปกว่า การยกเลิกข้อตกลง ของทางเราไปอย่างสิ้นเชิง There Is No Normal Anymore (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบอกเลิก[n. exp.] (kān bøk loēk) EN: abrogation ; cancellation   
การยกเลิก[n.] (kān yokloēk) EN: annulment ; cancellation ; abrogation   FR: annulation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ABROGATION AE2 B R AH0 G EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abrogation (n) ˌæbrəgˈɛɪʃən (a2 b r @ g ei1 sh @ n)
abrogations (n) ˌæbrəgˈɛɪʃənz (a2 b r @ g ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufhebung {f}; Außerkraftsetzung {f}; Kündigung {f} | Aufhebungen {pl}abrogation | abrogations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abrogation \Ab`ro*ga"tion\, n. [L. abrogatio, fr. abrogare: cf.
   F. abrogation.]
   The act of abrogating; repeal by authority.  --Hume.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abrogation
   n 1: the act of abrogating; an official or legal cancellation
      [syn: {abrogation}, {repeal}, {annulment}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 abrogation /abʀɔgasjɔ̃/ 
  abolition; abrogation

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top