ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abroach

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abroach-, *abroach*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abroach(อะไบรซ) adj., adv. ซึ่งเปิดช่องหรือรู (ให้ของเหลวหรือสิ่งของไหลออกได้)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abroach \A*broach"\, v. t. [OE. abrochen, OF. abrochier. See
   {Broach}.]
   To set abroach; to let out, as liquor; to broach; to tap.
   [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abroach \A*broach"\, adv. [Pref. a- + broach.]
   1. Broached; in a condition for letting out or yielding
    liquor, as a cask which is tapped.
    [1913 Webster]
 
       Hogsheads of ale were set abroach.  --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: In a state to be diffused or propagated; afoot;
    astir. "Mischiefs that I set abroach." --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abroach
   adj 1: of a cask or barrel; "the cask was set abroach" [syn:
       {abroach}, {broached}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top