ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abominable snowman

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abominable snowman-, *abominable snowman*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abominable snowmanมนุษย์หิมะ., Syn. yeti

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The abominable snowman.ข้ามกลับไปเดี๋ยวนี้! King Kong (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abominable snowmanThe abominable snowman is a Himalayan monster.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มนุษย์หิมะ[n. exp.] (manut hima) EN: abominable Snowman ; yeti   FR: abominable homme des neiges [m] ; yéti [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イエティ;イェティー[, ietei ; ietei-] (n) (See 雪男) yeti; abominable snowman [Add to Longdo]
雪男[ゆきおとこ, yukiotoko] (n) abominable snowman; yeti [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  abominable snowman
      n 1: a large hairy humanoid creature said to live in the
           Himalayas [syn: {abominable snowman}, {yeti}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top