ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abeyant

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abeyant-, *abeyant*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา abeyant มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *abeyant*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abeyant(อะเบ' เอินทฺ) adj. ซึ่งระงับชั่วคราว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
in der Schwebe seinto be undecided; to be in the balance; to be abeyant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abeyant \A*bey"ant\, a.
   Being in a state of abeyance.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abeyant
   adj 1: inactive but capable of becoming active; "her feelings of
       affection are dormant but easily awakened" [syn:
       {abeyant}, {dormant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top