Search result for

a-ok

(5 entries)
(5.5449 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -a-ok-, *a-ok*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา a-ok มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ฟขนา กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
English-Thai: Longdo Dictionary
caldera(n) หลุมปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากปล่องภูเขาที่ระเบิดพ่นเถ้าลาวา แล้วเย็นและยุบตัวลงเป็นหลุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balefire(เบล'ไฟเออ) n. กองไฟขนาดใหญ่,สัญญาณไฟ,กองไฟสัญญาณ
bonfire(บอน'ไฟเออะ) n. กองไฟขนาดใหญ่ที่สุมอยู่กลางแจ้ง

Are you satisfied with the result?

Go to Top