ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

xeroxes

Z IH1 R AA0 K S IH0 Z   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -xeroxes-, *xeroxes*, xeroxe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา xeroxes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *xeroxes*)
English-Thai: Longdo Dictionary
XEROX(n name uniq ) เครื่องหมายการค้าของ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้สำหรับเครื่องผลิตภัณฑ์ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ โดยในประเทศไทยได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย และขอความร่วมมือคนไทยเลิกใช้คำว่า XEROX ในความหมายว่า เครื่องถ่ายเอกสาร หรือ กระบวนการถ่ายเอกสาร ในลักษณะคำสามัญ เพราะจะทำให้เครื่องหมายการค้าของซีร็อกซ์เสื่อมซึ่งลักษณะเฉพาะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Xerox[N] [ความหมายที่ไม่ถูกต้อง] เครื่องถ่ายเอกสาร
xerox[N] [ความหมายที่ไม่ถูกต้อง] ถ่ายเอกสาร, See also: ทำสำเนาเอกสาร
Xerox[N] เครื่องหมายการค้าของเครื่องถ่ายเอกสาร
Xerox[N] [ความหมายที่ไม่ถูกต้อง] กระบวนการถ่ายเอกสาร
Xerox[VI] [ความหมายที่ไม่ถูกต้อง] ถ่ายเอกสาร
Xerox[VT] [ความหมายที่ไม่ถูกต้อง] ถ่ายเอกสาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
xerox(ซี'รอคซฺ) n. [ความหมายที่ไม่ถูกต้อง] กระบวนการถ่ายเอกสาร vt.,vi. ถ่ายเอกสาร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Xeroxถ่ายเอกสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't have time to Xerox it.-นี่มันอะไร Big (1988)
I was, uh... I was going to the Xerox room cos they needed these by five o'clock.ยินดีต้อนรับสู่โลกของเรา Big (1988)
Xerox Corporation.ซีร็อกซ์คอร์ปอเรชั่น The Corporation (2003)
What's that, sir, Xerox machines? Yeah, I'm on it.เครื่องซีร็อกซ์เหรอครับ มาแล้วครับ Pilot (2007)
Then I need you to Xerox the recommendation letters for Grayer's Collegiate application.หลังจากนั้นเธอก็ไปถ่ายเอกสารแนะนำ เกี่ยวกับการสมัครเข้าวิทยาลัยของเกรเยอร์ The Nanny Diaries (2007)
What happened to Xerox?เป็นสปอนเซอร์พวกเราตัวหนึ่ง Frost/Nixon (2008)
I found Xeroxed copies with the dates changed.ฉันพบว่าสำเนาเอกสาร มีการเปลี่ยนแปลงวันที่ Mandala (2009)
This is only a xeroxed copy, but from the looks of it the date might have been changed.มันเป็นเพียงแค่เอกสารสำเนา แต่ จากที่ดูแล้ว วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง If You Ever Want a French Lesson... (2011)
180-gram vinyl and a Xerox Alto when I can find one.ไวนีล 180 กรัม และคอมพิวเตอร์รุ่นแรกที่ผมหาได้ Get Carter (2011)
He knew I xeroxed the quarterlies from my copy-machine code.เขารู้ว่าผมซีร็อกซ์เอกสารพวกนั้น จากรหัสเครื่องถ่ายเอกสารของผม Upper West Side Story (2012)
Buy a new xerox machine or get some post-its in crazy colors.ซื้อเครื่องซีร็อกเครื่องใหม่ หรือว่าซื้อกระดาษโน๊ตหลากสีสัน You Take for Granted (2012)
He's a Color Xerox.เขาคือเครื่องซีร็อกซ์สี Blood Money (2013)
I think you xeroxed the entire newspaper.ถ้าเธอจะซีร็อกส์ หนังสือพิมพ์ทั้งหมดนั่นเลย The Great Unknown (2013)
I just made a nice little bundle on Xerox.Ich habe gerade ein nettes Sümmchen mit Xerox verdient. For Pete's Sake (1974)
Well, I had to throw in a couple of, uh, F-15 fuel pods and a Xerox machine, but I did get them up to a hundred grand.Ich musste ihnen 2 F-15-Treibstoffbehälter bieten und eine Xerox-Maschine, aber sie zahlen nicht mal 100 Riesen. Night Crawler (1986)
Um, do you have a Xerox copier.Ähm, haben Sie vielleicht einen Xerox-Kopierer? Future's So Bright, I Gotta Wear Shades (1990)
The girl from the Xerox place, buck naked or a big tub of jam?Das Mädchen aus dem Ort, Xerox, Buck nackt Oder eine große Wanne mit Marmelade? The One with the Jam (1996)
Like Elle MacPherson or the girl at the Xerox place?Wie Elle MacPherson oder das Mädchen an der Xerox Stelle? The One with the Princess Leia Fantasy (1996)
The revolution willnot be brought toyou byXerox andballparks Without commercialinterruptions The revolution willnot be right back aftera message about a white tornado white lightning or whitepeopleDie Revolution wird nicht von Xerox gesponsert ohne Werbe-Pausen sie wird nicht fortgesetzt nach einer Meldung über weiße Tornados weiße Blitze oder weiße Leute The Hurricane (1999)
Snake, this ain't gonna work, man. They got Xerox machines up there and shit.Das geht nicht, die haben Xerox-Maschinen. Big Trouble (2002)
We know all about WorldCom. "Bad apples" Xerox CorporationWir wissen alles über Worldcom den Xerox-Konzern Arthur Anderson Enron und Kmart. The Corporation (2003)
Xerox machines? Yeah, I'm on it.Xerox Maschine, ich bin dran. Pilot (2007)
So now that I've given you your babies and your Xerox machine, should I throw in a couple of elephants?Also, nachdem ich nun Ihre Babies und Ihre Xerox Maschine gegeben habe, soll ich ein paar Tassen voll mit Elefanten zerschießen? For Those Who Think Young (2008)
Lois caught her scarf putting paper in the Xerox.Lois blieb mit ihrem Schal beim Papiereinlegen im Xerox hängen. The Fog (2009)
-Xerox crapped out again.- Xerox hat sich wieder davongemacht. The Summer Man (2010)
Lisa Simpson, please stick to the illegally Xeroxed sheet music.Lisa Simpson, bitte bleib bei der illegallen "Xeroxed sheet" Musik. Elementary School Musical (2010)
It's when the police attach the suspect to a fake lie detector, such as an Xbox or a Xerox machine, making him think that he's been caught lying.Wenn die Polizei einen Verdächtigen an eine unechten Detektor anschließt, wie z.B. eine Xbox- oder Xerox-Maschine, die ihn glauben lässt, er sei ertappt worden. Silly Season (2011)
Xerox room?Xerox Raum? Silly Season (2011)
- Same.XeroxKahaani (2012)
Xerox-blackened chicken...Xerox-geschwärztes Hühnchen... Fry and Leela's Big Fling (2013)
He's a Color Xerox.Er ist ein Color XeroxBlood Money (2013)
The Xerox has a 20-page handicap because she staples faster.Der Xerox hat ein 20-Seiten-Handicap. Er klammert schneller. À coup sûr (2014)
Oh,comeon ,Xerox isstillajob .Also bitte. Xerox ist ein guter Job. Up Helly Aa (2014)
I ate pancakes and watched the sun come up with the Xerox boys.Sie aßen Pfannkuchen und ich sah den Sonnenaufgang mit den Jungs von XeroxUp Helly Aa (2014)
It's Greek, it's pronounced "XEROX".Das ist Griechisch. Man spricht es "Xerox" aus. The Age of Adaline (2015)
Xerox.Xerox The Age of Adaline (2015)
Victoria Watkins. 40 years at Xerox.Victoria Watkins. 40 Jahre bei XeroxA Cure for Wellness (2016)
Well, it's been going on since Steve Jobs "borrowed" the idea for the Mac interface and mouse from Xerox.Das geht schon so, seit Steve Jobs sich die Idee für das Mac Interface und die Maus von Xerox "geliehen" hat. Murder Ex Machina (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัดสำเนา[v.] (atsamnao) EN: photocopy ; run off ; Xerox   FR: photocopier ; dupliquer
เครื่องซีร็อกซ์[n.] (khreūang Sīrǿk) EN: Xerox machine   FR: photocopieur [m] ; photocopieuse [f]
ถ่ายเอกสาร[v. exp.] (thāi ēkkasān) EN: copy ; make a copy ; xerox   FR: photocopier

CMU English Pronouncing Dictionary
XEROX Z IH1 R AA0 K S
XEROX'S Z IH1 R AA0 K S IH0 Z
XEROXED Z IH1 R AA0 K S T
XEROXES Z IH1 R AA0 K S IH0 Z
XEROXING Z IH1 R AA0 K S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Xerox (v) zˈɪəʳrɒks (z i@1 r o k s)
Xeroxed (v) zˈɪəʳrɒkst (z i@1 r o k s t)
Xeroxes (v) zˈɪəʳrɒksɪz (z i@1 r o k s i z)
Xeroxing (v) zˈɪəʳrɒksɪŋ (z i@1 r o k s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
复印机[fù yìn jī, ㄈㄨˋ ㄧㄣˋ ㄐㄧ, / ] photocopier; Xerox machine, #38,600 [Add to Longdo]
施乐[Shī lè, ㄕ ㄌㄜˋ, / ] Xerox, #88,108 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fotokopieren: kopieren | fotokopierend; kopierend | fotokopiert; kopiertto xerox [tm] | xeroxing | xeroxed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゼロックス[, zerokkusu] (n) Xerox; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ゼロックス[ぜろっくす, zerokkusu] Xerox [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top