Search result for

wain

(64 entries)
(0.0216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wain-, *wain*
Possible hiragana form: わいん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wain[N] รถบรรทุกหรือเกวียนที่สำหรับบรรทุกผลิตผลทางการเกษตร, See also: (คำโบราณ) (ทางวรรณคดี)
wainscot[N] การบุหรือประกบผนังห้องด้วยแผ่นไม้, See also: การประกบผนังด้วยแผ่นไม้, Syn. paneling, wainscoting
wainscot[VT] บุผนังด้วยแผ่นไม้
wainwright[N] ช่างทำและซ่อมรถสี่ล้อที่ใช้บรรทุกสิ่งของต่างๆ, Syn. wagon-maker, wheelwright
wainscoting[N] การบุหรือประกบผนังห้องด้วยแผ่นไม้, See also: การประกบผนังด้วยแผ่นไม้, Syn. wainscot

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wain(เวน) n. รถบรรทุกหรือรถเข็นสำหรับบรรทุกพืชพันธุ์ทางเกษตร
wainscot(เวน'สคอท) n. แผ่นไม้ประกบผนัง vt. บุผนังด้วยแผ่นไม้, Syn. wood)
wainscoting(เวน'สโคทิง) n. การบุผนังห้องด้วยแผ่นไม้,แผ่นไม้ประกบผนัง
wainscotting(เวน'สโคทิง) n. การบุผนังห้องด้วยแผ่นไม้,แผ่นไม้ประกบผนัง
wainwright(เวน'ไรทฺ) n. ช่างทำรถบรรทุก
atwain(อะทเวน') adv. เป็นสอง, ต่างหาก
boatswain(โบ'เซิน) n. สรั่งเรือ,พันจ่าเรือที่มีหน้าที่ดูแลเรือ,หัวหน้ากะลาสีเรือ,จ่ายามเรือ
cockswain(คอค'ซัน) n. มือพายหัวหน้าเรือ แข่ง
cordwain(คอร์ด'เวน) n. หนังนิ่มและลื่น
cordwainer(คอร์ด'เวอเนอะ) n. ช่างทำรองเท้า

English-Thai: Nontri Dictionary
wainscot(n) ไม้ปูผนัง,ไม้ประกับ
wainscot(vt) ปูไม้
boatswain(n) หัวหน้ากะลาสีเรือ,จ่ายามเรือ,สรั่งเรือ
cockswain(n) สรั่ง,คนบอกจังหวะเรือ
coxswain(n) สรั่ง,คนถือท้ายเรือ
swain(n) คู่รัก,คนรัก,หนุ่มลูกทุ่ง
twain(adj) ทั้งคู่,ทั้งสอง
twain(n) คู่,สิ่งที่เป็นคู่กัน,สอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I wain Africa a few months ago.ตอนผมอยูที่แอฟริกาเมื่อหลายเดือนก่อน Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Hey, Wainfleet! Get it done!เฮ้ วินเฟย์ Avatar (2009)
Special agent Luther Wainright. I'm your new boss.ลูเทอร์ เวนไรท์ ผมเป็นหัวหน้าใหม่ของพวกคุณ Ring Around the Rosie (2011)
So Wainright was spot-on.เวนไรท์พูดถูก Ring Around the Rosie (2011)
Should I ask the questions that agent Wainright gave me?ฉันควรถามคำถามที่ เวนไรท์ เขียนมาให้รึเปล่า ? Ring Around the Rosie (2011)
Wainright gave you questions?เวนไรท์ ให้คำถามมาด้วยเหรอ ? Ring Around the Rosie (2011)
Hi, Henry. My name is Luther Wainright.เฮนรี่ ผมชื่อ ลูเธอร์ เวนไรท์ Ring Around the Rosie (2011)
Hey. This is Wainright. Tibbs is on the run.นีี่เวนไรท์พูด ทิบส์ หนีไปแล้ว Ring Around the Rosie (2011)
And the wainscot here.นี่ก็ wainscot Murder House (2011)
It was your Agent Darcy that killed Wainright.และเป็นเพราะเจ้าหน้า ดาร์ซี่ ที่ฆ่า เวนไรท์ The Crimson Ticket (2012)
CBI Special Agent in charge Luther Wainright was shot and killed.CBI เจ้าหน้าที่พิเศษที่รับผิดชอบ ลูเทอร์ เวนไรท์ The Crimson Ticket (2012)
Luther Wainright was a good friend, a valued colleague, and we all mourn his passing deeply.ลูเทอร์ เวนไรท์ เป็นเพื่อนที่ดี เพื่อนร่วมงานที่มีค่า และเราทุกคนเสียใจอย่างสุดซึ้งที่เขาจากไป The Crimson Ticket (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหยี่ยวทุ่งสีจาง[n. exp.] (yīo thung sī chāng) EN: Pallid Harrier   FR: Busard pâle [m] ; Busard blafard [m] ; Busard de Swainson [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WAIN    W EY1 N
WAINER    W EY1 N ER0
WAINIO    W EY1 N IY0 OW0
WAINMAN    W EY1 N M AH0 N
WAINOCO    W EY2 N OW1 K OW0
WAINOCO'S    W EY2 N OW1 K OW0 Z
WAINRIGHT    W EY1 N R AY2 T
WAINSCOTT    W EY1 N S K AH0 T
WAINWRIGHT    W EY1 N R AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wain    (n) (w ei1 n)
wains    (n) (w ei1 n z)
wainscot    (n) (w ei1 n s k @ t)
wainscots    (n) (w ei1 n s k @ t s)
wainscoted    (j) (w ei1 n s k @ t i d)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ワイン[わいん, wain, wain , wain] (n ) ไวน์

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラスワイン[, gurasuwain] (n) glass of wine (wasei [Add to Longdo]
サイドワインダー[, saidowainda-] (n) (1) sidewinder (species of rattlesnake, Crotalus cerastes); (2) sidewinder (missile) [Add to Longdo]
シャトーワイン[, shato-wain] (n) chateau wine [Add to Longdo]
スパークリングワイン[, supa-kuringuwain] (n) sparkling wine [Add to Longdo]
テーブルワイン[, te-buruwain] (n) table wine [Add to Longdo]
デザートワイン[, deza-towain] (n) dessert wine [Add to Longdo]
トウェイン[, touein] (n) {comp} TWAIN [Add to Longdo]
ハーディーワインベルクの法則[ハーディーワインベルクのほうそく, ha-dei-wainberuku nohousoku] (n) Hardy-Weinberg principle [Add to Longdo]
バルクワイン[, barukuwain] (n) barreled wine [Add to Longdo]
ボースン[, bo-sun] (n) boatswain; bosun [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トウェイン[とうえいん, touein] TWAIN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wain \Wain\, n. [OE. wain, AS. w[ae]gn; akin to D. & G. wagen,
   OHG. wagan, Icel. & Sw. vagn, Dan. vogn, and E. way. ????.
   See {Way}, {Weigh}, and cf. {Wagon}.]
   [1913 Webster]
   1. A four-wheeled vehicle for the transportation of goods,
    produce, etc.; a wagon.
    [1913 Webster]
 
       The wardens see nothing but a wain of hay.
                          --Jeffrey.
    [1913 Webster]
 
       Driving in ponderous wains their household goods to
       the seashore.             --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. A chariot. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   {The Wain}. (Astron.) See {Charles's Wain}, in the
    Vocabulary.
 
   {Wain rope}, a cart rope. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Wain
   n 1: English writer (1925-1994) [syn: {Wain}, {John Wain}, {John
      Barrington Wain}]
   2: a group of seven bright stars in the constellation Ursa Major
     [syn: {Big Dipper}, {Dipper}, {Plough}, {Charles's Wain},
     {Wain}, {Wagon}]
   3: large open farm wagon

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top