Search result for

vorjahr

(56 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vorjahr-, *vorjahr*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vorjahr มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vorjahr*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This year we will send you, our father and benefactor, some two thousand less than last year."In diesem Jahr bekommen Sie, unser Vater und Wohltäter, zwei Tausend weniger Einkünfte als im Vorjahr". Oblomov (1980)
And the yearbefore?Und im Vorjahr. - Ja, Minister. A Question of Loyalty (1981)
We have already made 3,246 arrests. That is an increase of 11%, compared to last year.Wir haben 3.247 Verhaftungen, was einem Anstieg von 11% gegenüber dem Vorjahr entspricht. My New Partner (1984)
Watch how Rocky doesn't take off...Eine wunderbare Vorführung vom Sieger des Vorjahres. Flight of the Navigator (1986)
Always talking with that phony dog when he knows the real Chronos got lost in the sewer years ago.Ständig spricht er mit dem komischen Hund, obschon er weiß, dass sich der echte Chronos vorJahren in der Kanalisation verirrte. The Rainbow Thief (1990)
I am exactly the same size as I was last year.Ich habe exakt die Größe des Vorjahres. The Kidnapped Prime Minister (1990)
This jacket has been made by last year's measurements.Die Jacke wurde nach den Maßen des Vorjahres gemacht. The Kidnapped Prime Minister (1990)
We tasted the wine.Den zwei Jahre alten Wein und den aus dem Vorjahr... (Mann) Sie meinte, sie hätte mich gleich gemocht. The Object of Beauty (1991)
Up 26% from the year before.330 mehr als im VorjahrPoint Break (1991)
This is last year's corn.Das ist der Mais vom VorjahrChildren of the Corn II: The Final Sacrifice (1992)
Hey, look, it's last year's winner, Debra Jo Smallwood!Hey! Die Vorjahressiegerin, Deborah Jo Smallwood! A Streetcar Named Marge (1992)
In the third quarter we saw no signs of weakening. We're up 18 percent over last year's third-quarter gross... and that, needless to say, is a new record.Im dritten Quartal... liegen wir 18% über dem Bruttowert des dritten Quartals des Vorjahres. The Hudsucker Proxy (1994)
And here to present this year's Drag Queen Of The Year... last year's winner.Die Wahl zur "Drag-Queen des Jahres" wird von der Gewinnerin... des Vorjahres moderiert. To Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar (1995)
Let's hear it for the defending champions, the Rancho Carne Toros!Applaus für die Vorjahresmeister, die Rancho Carne Toros! Bring It On (2000)
Last year's profits are goneDie Gewinne vom Vorjahr sind futsch ! Yi Yi (2000)
He's returning to this film after a brief hiatus having spent the fall of the previous year filming three sequences the finale, it turns out, of the film.Nach kurzer Unterbrechung kehrt er zu diesem Film zurück, nachdem er im Herbst des Vorjahres 3 Sequenzen filmte, die sich dann als das Finale des Films entpuppen. Bruce Lee: A Warrior's Journey (2000)
You'll take home less now, but in the end, you make more. Oh, uh, Carrie, I'm gonna need your w-2 from last year.Carrie, ich brauche die Lohnsteuerkarte vom VorjahrPatrons Ain't (2002)
Downloading's up. CD sales are down, but up from last year.Mehr Downloads, schwache Verkäufe, aber mehr als im VorjahrNorman Mailer, I'm Pregnant! (2004)
Hear this is the first year that business is good.Die Geschäfte gehen besser als in den Vorjahren? Mörkret (2005)
Let's see if they can break last year's record.Mal sehen ob sie den Vorjahresrekord brechen können. Hands on a Hybrid (2007)
As in years past, this year's Golden Orchid will be presented by none other than... my wife.Wie im Vorjahr wird der erste Preis, die Goldene Orchidee, von meiner Frau übergeben. Love in the Time of Cholera (2007)
-Where? Why would he be in Jackson Hole on the same day we are?Der könnte aus der Planeten-Kollektion vom Vorjahr sein. Angels Fall (2007)
This year you allready broke last year, record in less then 6 months. What's wrong with cops busting thieves?Ihren Vorjahresrekord haben Sie in sechs Monaten gebrochen. Flash Point (2007)
Allow me to explain.Erlaube mir es zu erklären. VorJahrhunderten habe ich ein Bild von mir in die Gedanken eurer Künstler geschickt. Futurama: The Beast with a Billion Backs (2008)
At the end of the year in June, we'd gotten on pretty well together.Am Ende des Vorjahres, im Juni, sind wir gut miteinander ausgekommen. The Class (2008)
Last year's poster was girls in garlands dancing around a maypole.Das Vorjahresposter waren Mädchen in Girlanden, die um einen Maibaum tanzen. A Night to Remember (2008)
Spurred by environmental concerns and high gasoline prices, sales of hybrid vehicles have risen 11% over the previous year.Angespornt von Umweltbelangen und hohen Benzinpreisen... ist der Verkauf von Hybrid-Fahrzeugen... um 11% zum Vorjahr angestiegen. Shelter Island (2008)
While you loved it last year, suddenly you've joined the club of those who'll forever hate Christmas.Im Unterschied zum Vorjahr gehört man nun zu denen, die Weihnachten für immer hassen. La porte de la tour bancale (2008)
When the doctor had his accident, Last year, they appeared in his garden, supposedly, to help Anna.Als der Doktor seinen Unfall hatte, Sie erinnern sich, im Vorjahr, waren die Kinder plötzlich in seinem Garten. The White Ribbon (2009)
You went with last year's costume too.Du trägst ja auch das Gleiche wie im VorjahrHaunted (2009)
Maybe I should hire you to work at the dealership.- Ich friere die Vorjahres-Preise ein! Snowmen (2010)
What's going on, champ?- Die Vorjahres-Preise ein! Snowmen (2010)
If you're going to dress like an Italian hooker, at least let it be this year's Italian hooker.Wenn du dich wie eine italienische Hure anziehen willst, dann sieh zumindest nicht aus wie eine italienische Hure aus dem VorjahrFamily Practice (2011)
In a trial last year four immigrants were found guilty without proof of who did what.Viele erinnern sich an den Prozess im Vorjahr, bei dem vier junge Migranten verurteilt wurden, obwohl nicht nachweisbar war, wer was getan hatte. Episode #1.5 (2011)
It's been compared to the one against the four immigrants.Man zog heute auch eine Parallele zu den vier Migranten im VorjahrEpisode #1.5 (2011)
Starting immediately, we'll be freezing all supplies, and, unfortunately, we have to roll back to last year's pay scales.Ab sofort gibt es keine Ausgaben fürs Büromaterial. Und wir fallen auf das Lohnniveau des Vorjahres zurück. Here Comes the Boom (2012)
But next year, when this committee is under new management, we won't be looking at the calendar of last year or two years ago.Nächstes Jahr, wenn dieser Ausschuss eine neue Leitung hat, werden wir die Termine aus dem Vorjahr nicht mehr beachten. Danke. Dirty Wars (2013)
Nearly four times as many as the same month last year.Fast viermal so viele wie im Vorjahresmonat. Perestroika (2014)
A slight curve from the previous year, in the next one of his most difficult.Eine leichte Kurve vom Vorjahr kann im nächsten eine der schwierigsten sein. Streif: One Hell of a Ride (2014)
We prosecuted more felony drug cases in this region last year than in the two previous years combined.Wir haben hier im letzten Jahr mehr Drogendelikte verfolgt als in beiden Vorjahren zusammen. Sicario (2015)
Thanks to all of you, we were able to find good homes for more kids in 2014 than in any prior year of our history.Danke an euch alle, wir konnten in 2014 für mehr Kinder ein gutes Zuhause finden, als in jedem Vorjahr unserer Geschichte. The One That Got Away (2015)
That growth in this sector has exceeded our projections for three of the last four quarters and is a full 27% above real revenue for the same quarter of the last year.Das Wachstum in diesem Bereich hat unsere Schätzungen in drei der vergangenen vier Quartale überstiegen und liegt 27 Prozent über dem Ertrag des gleichen Vorjahresquartals. Todos Santos (2015)
This summer has seen a 24% increase in shootings over the last year.Im Vergleich zum Vorjahr kam es in diesem Sommer zu einem Anstieg der Waffendelikte um 24 Prozent. I Am Wrath (2016)
By 2015 Avid Life Media announced that they had grossed 115 million dollars in the previous year, up 45 per cent.2015 verkündete Avid Life Media fürs Vorjahr einen Umsatz von $115 Millionen, also eine Steigerung um 45 %. Ashley Madison: Sex, Lies & Cyber Attacks (2016)
The State Highway Patrol says that fatalities from weekend accidents exceeded by four the figure for the corresponding weekend last summer.Laut Polizei ist die Anzahl der Todesfälle im Wochenendverkehr viermal so hoch wie am selben Wochenende im VorjahrA Place in the Sun (1951)
But you have two from last year.Du hast doch noch zwei vom VorjahrPunktchen and Anton (1953)
Why should she die of influenza when she'd come through diphtheria right enough the year before.Warum ausgerechnet an Influenza, wo sie im Vorjahr eine Diphteritis gerade überstanden hatte? My Fair Lady (1964)
Pete, would you like to double last year's stakes?Würden Sie gern den Einsatz vom Vorjahr verdoppeln? Watch the Birdie (1966)
No, I'll tell you. Last year he worked for 120 days in Colasberna's company.- Im Vorjahr war er 4 Monate in Colasbernas Genossenschaft. Mafia (1968)
They remind me of a bunch of barracuda... I used to play poker with in Shanghai years ago.Erinnern mich an die Barrakudas... mit denen ich Vorjahren in Schanghai gepokert habe. MacArthur (1977)

German-Thai: Longdo Dictionary
Vorjahr(n) |das| ปีก่อนหน้า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Budgetanforderungen nach den Vorjahresansätzen plus taktisch begründetem Zuschlagadding machine approach [Add to Longdo]
Vorjahr {n}; vergangenes Jahrpreceding year [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Vorjahr [foːrjaːr] (n) , s.(n )
     preceding year
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top