Search result for

values

(41 entries)
(0.0209 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -values-, *values*, value
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
values at riskมูลค่าเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
values policyกรมธรรม์แบบระบุมูลค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Valuesค่านิยม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With anyone who doesn't share their family values,กับคนที่ไม่แชร์คุณค่ากับครอบครัว Chuck in Real Life (2008)
I have been greatly shocked and saddened by the recent atrocities committed by these criminals the extent to which people abandon values that constitute this country has become truly unacceptable...ข้ารู้สึกตระหนกและเสียใจยิ่งนัก กับเรื่องต่ำทรามที่เกิดขึ้นนี้ การทำผิดประเวณีของจำเลย เป็นการละเมิดประเพณี และไม่เกรงกลัวกฎหมายของบ้านเมือง Portrait of a Beauty (2008)
Property values will rise once we have the Special Cultural Zone designation.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะต้องดีขึ้นอีกครั้ง ถ้าเราได้รับแต่งตั้งเป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษ Beethoven Virus (2008)
I love a woman with values.ผมชอบผู้หญิงที่ดูมีค่าจังเลย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Because it's about core values.Because it's about core valuesLoyal and True (2008)
I want to talk about traditional values and give helpful hints about homemaking.ฉันจะเขียนถึงค่านิยมวิถีชีวิต และข้อคิดที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับครัวเรือน The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
I actually believe in the old-fashioned values I wrote about.แม่ศรัทธาจริงๆ ในคุณค่าของวิถีโบราณที่แม่เขียน A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
I would be the worst kind of hypoite if I preached these values and then didn't follow them myself.แม่คงเป็นตัวอย่างที่แย่มาก ถ้าแม่สอนเรื่องพวกนี้ แต่กลับไม่ทำตามซะเอง A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
That what they mean by heartland values?สิ่งที่มีค่าที่สุดที่เขาหมายถึง The Age of Dissonance (2009)
My grandson values your opinion.หลานของฉัน ให้ความสำคัญกับความเห็นของเธอมาก Seder Anything (2009)
Values...ค่านิยม... Fix (2009)
They still have a hold of a fair amount of luxury night clubs, and have a large control over the real estate values.พวกเขายังครอบครองไนท์คลับหรูหรามากมายอย่างถูกต้องอีก และมีอำนาจมากเกินที่จะคิดค่าทรัพย์สินเป็นเงินจริงได้ Episode #1.1 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
valuesAs children are known to emulate the values of adults, it is often pointed out such "education mamas" instill a warped sense of values in their children.
valuesA society's values are reflected in its traditions.
valuesHe always values his wife's opinions.
valuesHe values honor above anything else.
valuesI'll come in for a nice profit if land values continue to rise.
valuesIn brief, if the individual accepts the values of democracy, he must also accept the responsibilities of democracy.
valuesIt is difficult to relate to someone who has different values from you.
valuesI would like to emphasize the Confucian values that exist within this group.
valuesPolitical candidates should talk about family values.
valuesShe values health above wealth.
valuesThe numerical values shown above derive from Hobson's simulation.
valuesWhat is especially important is the observation of the traditional values.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่านิยมด้านจริยธรรม[n. exp.] (khāniyom dān jariyatham) EN: moral values   
ค่านิยมร่วม[n. exp.] (khāniyom ruam) EN: shared values   

CMU English Pronouncing Dictionary
VALUES    V AE1 L Y UW0 Z
VALUES'    V AE1 L Y UW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
values    (v) (v a1 l y uu z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
価値観[かちかん, kachikan] (n) sense of values; values; (P) [Add to Longdo]
価値体系[かちたいけい, kachitaikei] (n) value system; set of values [Add to Longdo]
家族観[かぞくかん, kazokukan] (n) one's views on the family; family values [Add to Longdo]
今是昨非[こんぜさくひ, konzesakuhi] (exp) complete reversal of values or ways of thinking (over time); What appeared wrong in the past now appears right; realizing and regretting the past errors of one's ways [Add to Longdo]
昨非今是[さくひこんぜ, sakuhikonze] (n) complete reversal of values or ways of thinking [Add to Longdo]
設定範囲[せっていはんい, setteihan'i] (n) {comp} range of values [Add to Longdo]
鶴亀算[つるかめざん, tsurukamezan] (n) obtaining the respective numbers of cranes and tortoises from the total of their heads and legs; calculating the values of two unknown quantities from their unit total and the total of one of their attributes [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
設定範囲[せっていはんい, setteihan'i] range of values [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 values
   n 1: beliefs of a person or social group in which they have an
      emotional investment (either for or against something); "he
      has very conservatives values"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top