Search result for

unskilled working

(5 entries)
(0.0325 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unskilled working-, *unskilled working*, unskilled work
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา unskilled working มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *unskilled working*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unskilled workerคนทำงานไม่ใช้ฝีมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unskilled Working คนทำงานไร้ฝีมือ
ประเภทของกลุ่มย่อยของการแบ่งกลุ่มผู้ทำงานตาม ทักษะ [สิ่งแวดล้อม]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hilfsarbeiter {m} | Hilfsarbeiter {pl}unskilled worker | unskilled workers [Add to Longdo]
ungelernter Arbeiterunskilled worker [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top