Search result for

trauma

(58 entries)
(0.0098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trauma-, *trauma*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trauma[N] แผลบาดเจ็บ, See also: ความชอกช้ำ
traumatic[ADJ] ซึ่งบอบช้ำทางจิตใจ
traumatic[ADJ] ที่ใช้กับบาดแผล
traumatic[ADJ] เกี่ยวกับบาดแผล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trauma(ทรอ'มะ) n. การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ,ภาวะที่ได้รับบาดเจ็บ,ความชอกช้ำ,ความชอกช้ำทางจิต pl. traumata,traumas, Syn. jolt,shock
traumatic(ทระแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับบาดแผล,สำหรับรักษาบาดแผล., See also: traumatically adv., Syn. shocking,wounding,scarring

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trauma๑. การบาดเจ็บ๒. บาดแผล, แผล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
trauma, birthการบาดเจ็บขณะคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trauma, occlusalการบาดเจ็บเหตุสบ(ฟัน) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
trauma, periodontalการบาดเจ็บปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
trauma, psychicการบาดเจ็บทางใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trauma; injury; wound๑. การบาดเจ็บ๒. บาดแผล, แผล [มีความหมายเหมือนกับ traumatism; traumatosis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traumasthenia; neurasthenia, traumaticประสาทเปลี้ยเหตุบาดเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traumatherapy; traumatotherapyการรักษาภาวะบาดเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traumatic๑. -บาดเจ็บ๒. -บาดแผล, -แผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traumatic inflammationการอักเสบเหตุบาดเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trauma centersศูนย์การแพทย์อุบัติเหตุ [TU Subject Heading]
Traumatologyวิทยารักษาบาดแผล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He probably has post traumatic stress disorder.เขาอาจมีผลกระทบหลังการบาดเจ็บ มีความเครียดที่ควบคุมไม่ได้ The Itch (2008)
I know it's traumatic.ฉันรู้มันเป็นความบอบช้ำทางใจ The Itch (2008)
No previous trauma, lung, or cardiac issues.ไม่เคยบาดเจ็บมาก่อน ปอด และหลอดเลือดหัวใจปกติ Emancipation (2008)
Children who've been through trauma can't think clearly.เด็กที่เคยได้รับความเจ็บปวด มีความคิดไม่แจ่มใส Emancipation (2008)
Children who've been through trauma and are dying-- guess I'm the only one who cares about patient rights.เด็กที่เคยได้รับความเจ็บปวด และกำลังจะตาย เดาว่าฉันเป็นคนเดียว ที่สนใจคนไข้ใช่ไหม? Emancipation (2008)
She lied about one trauma to cover a worse trauma.เธอโกหกเกี่ยวกับแผลในสมอง ที่ปกปิดแผลในสมองที่ย่กว่า Emancipation (2008)
I study children with severe traumas.ฉันศึกษาเกี่ยวกับเด็กที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรง Passengers (2008)
We've known for some time that trauma can affect the growth of children;บางครั้งความบอบช้ำทางจิตใจ ก็ส่งผลกระทบกับการเติบโตของเด็กๆ Changeling (2008)
Must have been quite traumatic at the time;มันคงส่งผลให้เขาเกิดความบอบช้ำทางจิตใจมากทีเดียว Changeling (2008)
He devalued the presidency, and he left the country that elected him in trauma.เขาลดคุณค่าของการเป็นปธน. แล้วยังทิ้งประเทศที่เลือกเขามา ให้ตกอยู่ในอาการโคม่า Frost/Nixon (2008)
Traumatic amputation.การผ่าตัดจากอุบัติเหตุ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Alright, let's discuss the trauma on the left side of the head.เอาละ เรามาถกกันเรื่องรอยกระแทก บนด้านซ้ายของศรีษะ Pathology (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผลเก่า[N] trauma, See also: embitterment, Syn. ความเจ็บช้ำ, ความช้ำชอกใจ, Example: เขาคงโกรธฉันมาก เพราะฉันเผลอพูดเรื่องที่เป็นแผลเก่าของเขา, Thai definition: ความเจ็บช้ำที่ฝังใจอยู่ไม่รู้ลืม, Notes: (สำนวน)
แผลเก่า[N] trauma, See also: distressing or unpleasant experience, Syn. ความเจ็บช้ำ, ความช้ำชอกใจ, Example: เขาคงโกรธที่ฉันเผลอพูดสะกิดแผลเก่าของเขาเข้า, Thai definition: ความเจ็บช้ำที่ฝังใจอยู่ไม่รู้ลืม, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบาดเจ็บที่ทรวงอก[n. exp.] (kān bātjep thī sūang-ok) EN: chest trauma ; thoracic injury ; thoracic trauma   

CMU English Pronouncing Dictionary
TRAUMA    T R AO1 M AH0
TRAUMAS    T R AO1 M AH0 Z
TRAUMATIC    T R AO0 M AE1 T IH0 K
TRAUMATIZE    T R AO1 M AH0 T AY2 Z
TRAUMATIZED    T R AO1 M AH0 T AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trauma    (n) (t r oo1 m @)
traumas    (n) (t r oo1 m @ z)
traumatic    (j) (t r oo1 m a1 t i k)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
traumatizeinflict a trauma upon ได้รับความบอบช้ำทางจิตใจ
See also: S. shock,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trauma {n}; seelischer Schock | Traumen {pl}trauma | traumas [Add to Longdo]
Traumatophobie {f}; Angst vor Verletzungen oder Kriegtraumatophobia [Add to Longdo]
traumatisch {adj}traumatic [Add to Longdo]
traumatisch {adv}traumatically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PTSD[ピーティーエスディー, pi-tei-esudei-] (n) (See 心的外傷後ストレス障害) post-traumatic stress disorder; PTSD [Add to Longdo]
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei [Add to Longdo]
トラウマ[, torauma] (n) trauma (usu. psychological) [Add to Longdo]
外傷[がいしょう, gaishou] (n) external wound; (physical) trauma; (P) [Add to Longdo]
外傷神経症[がいしょうしんけいしょう, gaishoushinkeishou] (n) neurosis brought about by external trauma; traumatic neurosis; accident neurosis [Add to Longdo]
外傷性癲癇[がいしょうせいてんかん, gaishouseitenkan] (n) traumatic epilepsy [Add to Longdo]
外傷的体験[がいしょうてきたいけん, gaishoutekitaiken] (n) traumatic experience [Add to Longdo]
災害外科[さいがいげか, saigaigeka] (n) traumatology; accident surgery [Add to Longdo]
心の傷[こころのきず, kokoronokizu] (n) emotional scars; mental trauma [Add to Longdo]
心的外傷[しんてきがいしょう, shintekigaishou] (n) emotional trauma [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trauma
   n 1: any physical damage to the body caused by violence or
      accident or fracture etc. [syn: {injury}, {hurt}, {harm},
      {trauma}]
   2: an emotional wound or shock often having long-lasting effects
     [syn: {trauma}, {psychic trauma}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Trauma [traumaː] (n) , s.(n )
   trauma
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top