ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sustained

S AH0 S T EY1 N D   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sustained-, *sustained*, sustain, sustaine
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sustained releaseยาที่ออกฤทธิ์เนิ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sustained backfireไฟย้อนกลับติด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sustainedHe sustained an injury which will take a month to heal completely.
sustainedSuch drastic economic growth cannot be sustained.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่อเนื่อง[adj.] (tøneūang) EN: ongoing ; continuing ; continuous ; sustained ; regular; succeeding ; successive   FR: consécutif ; successif ; continu ; durable ; constant ; incessant ; persistant

CMU English Pronouncing Dictionary
SUSTAINED    S AH0 S T EY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sustained    (v) sˈəstˈɛɪnd (s @1 s t ei1 n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Langzeitbelastung {f}sustained loading [Add to Longdo]
Dauergeschwindigkeit {f}sustained speed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一暴十寒[いちばくじっかん, ichibakujikkan] (exp) (1) bursts of exertion will fail to bear fruit if interrupted by long periods of idleness; (2) strenuous efforts, unless sustained, are to no avail (Mencius) [Add to Longdo]
持続陰性化率[じぞくいんせいかりつ, jizokuinseikaritsu] (n) sustained virological response; SVR [Add to Longdo]
息の長い[いきのながい, ikinonagai] (adj-i) (1) lasting (work); sustained (effort); prolonged; (2) long-winded [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sustain \Sus*tain"\, v. t. [imp. & p. p. {Sustained}; p. pr. &
   vb. n. {Sustaining}.] [OE. sustenen, susteinen, OF. sustenir,
   sostenir, F. soutenir (the French prefix is properly fr. L.
   subtus below, fr. sub under), L. sustinere; pref. sus- (see
   {Sub-}) + tenere to hold. See {Tenable}, and cf.
   {Sustenance}.]
   1. To keep from falling; to bear; to uphold; to support; as,
    a foundation sustains the superstructure; a beast sustains
    a load; a rope sustains a weight.
    [1913 Webster]
 
       Every pillar the temple to sustain.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to keep from sinking, as in despondence, or the
    like; to support.
    [1913 Webster]
 
       No comfortable expectations of another life to
       sustain him under the evils in this world.
                          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   3. To maintain; to keep alive; to support; to subsist; to
    nourish; as, provisions to sustain an army.
    [1913 Webster]
 
   4. To aid, comfort, or relieve; to vindicate. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       His sons, who seek the tyrant to sustain. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. To endure without failing or yielding; to bear up under;
    as, to sustain defeat and disappointment.
    [1913 Webster]
 
   6. To suffer; to bear; to undergo.
    [1913 Webster]
 
       Shall Turnus, then, such endless toil sustain?
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       You shall sustain more new disgraces. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To allow the prosecution of; to admit as valid; to
    sanction; to continue; not to dismiss or abate; as, the
    court sustained the action or suit.
    [1913 Webster]
 
   8. To prove; to establish by evidence; to corroborate or
    confirm; to be conclusive of; as, to sustain a charge, an
    accusation, or a proposition.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To support; uphold; subsist; assist; relieve; suffer;
     undergo.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sustained \Sus*tained"\, a.
   Held up to a certain pitch, degree, or level; uniform; as,
   sustained pasion; a sustained style of writing; a sustained
   note in music.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sustained
   adj 1: maintained at length without interruption or weakening;
       "sustained flight"
   2: (of an electric arc) continuous; "heat transfer to the anode
     in free burning arcs" [syn: {free burning}, {sustained}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top