Search result for

soviet

(70 entries)
(0.0318 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soviet-, *soviet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Soviet Union[N] ประเทศโซเวียต (มีชื่อเต็มคือ Union of Soviet Socialist Republics), Syn. Soviet Union, USSR
Soviet Union[N] โซเวียต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
soviet(โซ'เวียต) n. ประเทศโซเวียต
supreme sovietn. สภานิติบัญญัติของโซเวียตสมัยก่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
soviet(adj) เกี่ยวกับระบอบคอมมิวนิสต์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soviet literatureวรรณกรรมโซเวียต [TU Subject Heading]
Soviet Unionสหภาพโซเวียต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dr. floyd, I am also an officer of the Soviet Air Force.ฟลอยด์นอกจากนี้ฉันยัง เจ้าหน้าที่ ของกองทัพอากาศโซเวียต 2010: The Year We Make Contact (1984)
Yesterday a Soviet destroyer challenged the blockade.เมื่อวานนี้พิฆาตโซเวียต ท้าทายการปิดล้อม 2010: The Year We Make Contact (1984)
Both struck the Soviet vessel amidship.ทั้งสองหลงกำปั่นเรือโซเวียต 2010: The Year We Make Contact (1984)
This morning an American surveillance satellite was struck by a Soviet laser fired from the Sergei Kirov Space Station.เช้าวันนี้มีการเฝ้าระวังอเมริกัน ดาวเทียมถูกตีด้วยเลเซอร์โซ เวียต ไล่ออกจากสถานีอวกาศ เสอจี คิรอฟ 2010: The Year We Make Contact (1984)
The Soviet ambassador has been expelled along with the entire staff.เอกอัครราชทูตสหภาพโซเวียต ได้ถูกไล่ออก พร้อมด้วยพนักงานทั้งหมด 2010: The Year We Make Contact (1984)
All American personnel are ordered to leave Soviet territory immediately or they will be placed under arrest.บุคลากรอเมริกันทั้งหมดได้รับ การสั่งซื้อ ให้ออกไปจากดินแดนของ สหภาพโซเวียตได้ทันที หรือพวกเขาจะถูกวางไว้ภายใต้ การจับกุม 2010: The Year We Make Contact (1984)
They will record that the next day the president of the United States looked out the White House window and the premier of the Soviet Union looked out the Kremlin window and saw the new distant sun in the sky.พวกเขาจะบันทึกว่าในวัน ถัดไป ประธานาธิบดีของ สหรัฐอเมริกา มองออกไปนอกหน้าต่าง ทำเนียบขาว 2010: The Year We Make Contact (1984)
the Soviets obviously know we're here now.- ถ้าเหนื่อยก็ปลุกละกัน ระวังยุงกัดล่ะ อรุณสวัสดิ์ แถวนี้มีสนามบินบ้างมั้ย? Spies Like Us (1985)
you gentlemen relax. the tribe's raiding a Soviet tank division tomorrow.กองพันรถถังโซเวียต จะเข้าโจมตีวันพรุ่งนี้ Spies Like Us (1985)
however, we can tell you to make immediately for the Soviet Pamir district.เราบอกได้แค่ว่า ให้พวกคุณไปที่เขต Pamir ทันที Spies Like Us (1985)
listen, if they make it there at all, they'll be plucked by Soviet motorized infantry.ฟังนะ ถ้าพวกนั้นไปถึงที่นั่นได้จริงๆ ก็จะดึงความสนใจทหารโซเวียตไปหมดเลย Spies Like Us (1985)
if this is the lower Kohistan, we're about 150 miles from the Soviet border.ถ้าที่นี่คือ Kohistan ตอนล่าง เราก็อยู่ห่างชายแดนโซเวียต ประมาณ 150 ไมล์ Spies Like Us (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sovietCold war ended when the Soviet Union collapsed.
sovietCommunism is the system practiced in the Soviet Union.
sovietCommunism was the political system in the Union of Soviet Socialist Republics, but that stopped in 1993.
sovietHe defected to the Soviet Union in the 1950's.
sovietRobert Hansen was arrested on suspicion of having sold off secret information to the former Soviet Union.
sovietSoviet and Western observers have warned that if the Muslim republics do not join the commonwealth, they may form a separate group, setting up a volatile ethnic and religious split.
sovietThe news was all about the collapse of the Soviet Union.
sovietThe Soviet troops started to withdraw from Afghanistan.
sovietThe Soviet Union took a hostile attitude toward us.
sovietU.S.S.R. stands for the Union of Soviet Socialist Republics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ม่านเหล็ก[N] iron curtain, See also: Soviet Union, USSR, Syn. รัสเซีย, ประเทศรัสเซีย, สหภาพโซเวียต, ประเทศหลังม่านเหล็ก, Example: นับเป็นครั้งแรกที่ผู้นำทหารระดับสูงสุดของอดีตผู้นำค่ายหลังม่านเหล็กเหยียบแดนหลังม่านไม้ไผ่, Thai definition: เรียกประเทศรัสเซียสมัยที่ยังมีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์
ม่านเหล็ก[N] iron curtain, See also: Soviet Union, USSR, Syn. รัสเซีย, ประเทศรัสเซีย, สหภาพโซเวียต, ประเทศหลังม่านเหล็ก, Example: นับเป็นครั้งแรกที่ผู้นำทหารระดับสูงสุดของอดีตผู้นำค่ายหลังม่านเหล็กเหยียบแดนหลังม่านไม้ไผ่, Thai definition: เรียกประเทศรัสเซียสมัยที่ยังมีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์
โซเวียต[N] Soviet, See also: Russia, Soviet Union, Union of Soviet Socialist Republic, Syn. รัสเซีย, Example: โซเวียตเป็นประเทศหนึ่งที่ปกครองแบบคอมมิวนิสต์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สหภาพโซเวียต[n. prop.] (Saphaphāp Sōwīet) EN: Union of Soviet   FR: Union soviétique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SOVIET    S OW1 V IY0 AH0 T
SOVIET    S OW1 V IY0 EH2 T
SOVIETS    S OW1 V IY0 EH2 T S
SOVIETS'    S OW1 V IY0 EH2 T S
SOVIET'S    S OW1 V IY0 EH2 T S
SOVIET-UNION    S OW1 V IY0 EH2 T Y UW1 N Y AH0 N
SOVIETOLOGIST    S OW2 V IY0 AH0 T AA1 L AH0 JH IH2 S T
SOVIETOLOGISTS    S OW2 V IY0 AH0 T AA1 L AH0 JH IH2 S S
SOVIETOLOGISTS    S OW2 V IY0 AH0 T AA1 L AH0 JH IH2 S
SOVIETOLOGISTS    S OW2 V IY0 AH0 T AA1 L AH0 JH IH2 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Soviet    (n) (s ou1 v i@ t)
soviet    (n) (s ou1 v i@ t)
Soviets    (n) (s ou1 v i@ t s)
soviets    (n) (s ou1 v i@ t s)
sovietize    (v) (s o1 v i@ t ai z)
sovietized    (v) (s o1 v i@ t ai z d)
sovietizes    (v) (s o1 v i@ t ai z i z)
sovietizing    (v) (s o1 v i@ t ai z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sowjet {m} | Sowjets {pl}soviet | soviets [Add to Longdo]
Sowjetunion {f}Soviet Union [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
KGB[カーゲーベー;ケージービー, ka-ge-be-; ke-ji-bi-] (n) KGB (former Soviet Union intelligency agency) (rus [Add to Longdo]
グーラグ;グラグ[, gu-ragu ; guragu] (n) Gulag (Soviet Union labor camp from 1930-1955) [Add to Longdo]
グルジアソビエト社会主義共和国[グルジアソビエトしゃかいしゅぎきょうわこく, gurujiasobieto shakaishugikyouwakoku] (n) (former) Georgian Soviet Socialist Republic; Georgian SSR; GSSR [Add to Longdo]
ゴスバンク[, gosubanku] (n) (obs) central bank of the Soviet Union (rus [Add to Longdo]
ソビエト[, sobieto] (n) Soviet Union; (P) [Add to Longdo]
ソビエト共産党[ソビエトきょうさんとう, sobieto kyousantou] (n) Communist Party of the Soviet Union [Add to Longdo]
ソビエト社会主義共和国[ソビエトしゃかいしゅぎきょうわこく, sobieto shakaishugikyouwakoku] (n) soviet socialist republic; SSR [Add to Longdo]
ソビエト社会主義自治共和国[ソビエトしゃかいしゅぎじちきょうわこく, sobieto shakaishugijichikyouwakoku] (n) autonomous soviet socialist republic; ASSR [Add to Longdo]
ソビエト連邦;ソヴィエト連邦[ソビエトれんぽう(ソビエト連邦);ソヴィエトれんぽう(ソヴィエト連邦), sobieto renpou ( sobieto renpou ); sovieto renpou ( sovieto renpou )] (n) (abbr) Soviet Union; USSR [Add to Longdo]
ソヴィエト[, sovieto] (n) Soviet [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苏俄[Sū é, ㄙㄨ ㄜˊ, / ] Soviet Russia [Add to Longdo]
苏共[Sū Gòng, ㄙㄨ ㄍㄨㄥˋ, / ] Soviet Communist party [Add to Longdo]
苏维埃[Sū wéi āi, ㄙㄨ ㄨㄟˊ ㄞ, / ] Soviet (council) [Add to Longdo]
苏维埃俄国[Sū wéi āi É guó, ㄙㄨ ㄨㄟˊ ㄞ ㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Soviet Russia (1917-1991) [Add to Longdo]
苏联[Sū lián, ㄙㄨ ㄌㄧㄢˊ, / ] Soviet Union, 1922-1991; abbr. for Union of Soviet Socialist Republics (USSR) 蘇維埃社會主義共和國聯盟|苏维埃社会主义共和国联盟 [Add to Longdo]
苏联之友社[Sū lián zhī yǒu shè, ㄙㄨ ㄌㄧㄢˊ ㄓ ㄧㄡˇ ㄕㄜˋ, / ] Soviet Union friendly society [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Soviet
   adj 1: of or relating to or characteristic of the former Soviet
       Union or its people; "Soviet leaders"
   n 1: an elected governmental council in a communist country
      (especially one that is a member of the Union of Soviet
      Socialist Republics)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top