Search result for

samoans

(55 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -samoans-, *samoans*, samoan
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา samoans มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *samoans*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In samoan, it means "open wound."ในภาษาซามัวหมายถึง "การเปิดแผล" Tattoo (2013)
Half-black, half-Samoan. Used to call him "Tony Rocky Horror."ครึ่งสีดำครึ่งซามัว ที่ใช้ในการเรียกเขาว่า "โทนี่ร็อคกี้สยองขวัญ". Pulp Fiction (1994)
I mean, he got a weight problem. What's a nigger gonna do? He's Samoan.ผมหมายความว่าเขามีปัญหาเรื่องน้ำหนัก สิ่งที่คนดำจะทำอย่างไร เขาซามัว Pulp Fiction (1994)
The father's Samoan.พ่อเขาชื่อซาโมน American Duos (2007)
I wanna be there for the running of the Samoans.Ich will dort sein, wenn die Samoaner laufen. Married... with Who (1991)
- And a Belgian.Donald De Ciccos eins bis fünf stellten sich als Samoaner, Vietnamese, Sizilianer, Kanadier... Coneheads (1993)
He's Samoan. I think I know who you mean.Er ist Halb-Samoaner. Pulp Fiction (1994)
And to demonstrate just how effective it is we've sprayed the Verminator's left arm with it and if she wants her paycheque, she'll have to stick that left arm into this cage of ravenous Samoan dragon beetles and tak e it.Um seine Wirksamkeit zu zeigen... haben wir den linken Arm der Kammerjägerin damit besprüht. Wenn sie ihren Lohn bekommen will, muss sie es aushalten... diesen linken Arm in diesen Käfig... voller ausgehungerter samoanischer Drachenkäfer reinzustecken. Shoeway to Heaven (1994)
Look, all it says is that Samoans use these beetles to make a kind of truth serum.Guck mal, hier steht nur, dass die Samoaner diese Käfer... in einer Art Wahrheitsserum verwenden. Shoeway to Heaven (1994)
I think he's probably Samoan.Ich glaube, er ist Samoaner. Fear and Loathing in Las Vegas (1998)
We will, man. You Samoans are all the same.Natürlich kriegen wir's. Ihr Samoaner seid doch alle gleich. Fear and Loathing in Las Vegas (1998)
In a few hours, she'll probably be sane enough to work herself... into some sort of towering Jesus-based rage at the hazy recollection... of being seduced by some kind of cruel Samoan... who fed her liquor and LSD, dragged her to a Vegas hotel room... and then savagely penetrated every orifice in her little body... with his throbbing, uncircumcised member.In ein paar Stunden ist sie klar und steigert sich in eine auf Jesus basierende Wut hinein, weil sie sich erinnert, dass sie von einem grausamen Samoaner verführt wurde, der sie mit Schnaps und LSD abfüllte, sie in ein Hotel nach Vegas schleppte und dann wie wild jede Öffnung in ihrem zarten kleinen Körper mit seinem pulsierenden, nicht beschnittenen Schwanz penetriert hat. Fear and Loathing in Las Vegas (1998)
The others, they can wait next door in Samoan Jo's.Die anderen können nebenan im Samoan Jo's warten. Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998)
It's a Samoan pub.Ein samoanischer. Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998)
It's a Samoan pub.- Aber ein samoanischer. Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998)
Try getting passed for a Samoan.Stellen Sie sich vor, er wäre Samoaner. Big Girls Don't Cry (2000)
The father's Samoan.Der Fater ist Samoaner. American Duos (2007)
Umaga's actually a samoan, not a latino.Umaga ist ein Samoaner, kein Latino. Let Her Go (2007)
There was 500 pounds of samoan in the back of stylm's car, and he blocked it out?Es befand sich ein 500 Pfund schwerer Samoaner auf dem Rücksitz von Stylman`s Auto und er weiß es nicht mehr? Let Her Go (2007)
You're fuckin' dead, you fuckin' Samoan fuck.Du bist so was von tot, du verfickter Samoaner! Eagle vs Shark (2007)
He's Samoan.Er ist Samoaner. Eagle vs Shark (2007)
I'm gonna kick his Samoan ass, that's what.Ich trete ihm in seinen Samoanerarsch, was wohl? ! Eagle vs Shark (2007)
Hey, so... What did the Samoan guy do to you?Also, was hat der Samoaner dir getan? Eagle vs Shark (2007)
- The Samoan. - Oh, yeah.Er ist Samoaner. Eagle vs Shark (2007)
Sixth, we have Suga and DJ Hyde versus the Funky SamoansSugar und DJ Hyde gegen die Funky Samoans, The Wrestler (2008)
- It's Samoan.- Es ist samoanisch. Agent Afloat (2008)
Samoan.Samoanisch. Agent Afloat (2008)
This strain is particular to the American Somoan region of the South Pacific.Dieser Stamm kommt nur in der Amerikanisch- Samoanischen Region des Süd Pazifiks vor. Agent Afloat (2008)
This here is my Samoan friend.Das hier ist mein samoanischer Freund. Faster (2010)
The other vic is Samoan. These guys are from two different gangs.Das andere Opfer ist Samoaner Die Kerle sind von verschiedenen Gangs. Malama Ka Aina (2010)
The Triads and Samoans have coexisted on this island for as long as I can remember.Die Triaden und die Samoaner koexistierten auf dieser Insel seit ich denken kann und sie brachten ihren Krieg nie in die Öffentlichkeit. Malama Ka Aina (2010)
Triads and Samoans.Triaden und die Samoaner. Malama Ka Aina (2010)
Crime Reduction Unit says the Samoans are responsible for murders of at least seven Triads in the last six months.Die "Crime Reduction Unit" sagt, dass die Samoaner verantwortlich sind an der Ermordung von mindestens sieben Triaden in den letzten sechs Monaten. Malama Ka Aina (2010)
Junior's uncle is Mana Sapolu, our dead Samoan.Juniors Onkel ist Mana Sapolu, - unser toter Samoaner. Malama Ka Aina (2010)
And part of a Samoan gang.Und gehört zu der Samoaner-Gang. Malama Ka Aina (2010)
They got him undercover with the Samoans.Sie haben ihn undercover bei den Samoanern eingeschleust. Malama Ka Aina (2010)
I've been under with the Samoan gangs for 11 months.Ich war elf Monate undercover bei den Samoanern. Malama Ka Aina (2010)
From what I've been able to put together, this beef with the Triads was instigated by the Samoans.Von dem, was ich mir zusammen gereimt habe, wurde der Streit mit den Triaden von den Samoanern angestiftet. Malama Ka Aina (2010)
Samoans sometimes use for deliveries.Die Samoaner nutzen sie manchmal für Lieferungen. Malama Ka Aina (2010)
So this is where Sid thinks the Samoans are doing business.Also hier denkt Sid machen die Samoaner Geschäfte. Malama Ka Aina (2010)
Have to give the Samoans props.Das muss ich den Samoanern zu Gute halten. Malama Ka Aina (2010)
Why are you running guns to the Samoans?Warum verkaufst du Waffen für die Samoaner? Malama Ka Aina (2010)
Samoans are helping us squeeze the Triads out of their gambling operations.Die Samoaner helfen uns die Triaden aus dem Glückspiel-Geschäft zu drängen. Malama Ka Aina (2010)
The Samoans got the muscle and the local what's-what.Die Samoaner haben die Schläger und das örtliche Wissen. Malama Ka Aina (2010)
Salvo wants to see the operation and sit down with the new boss of the Samoan gang and make sure everything's straight.Salvo will die Operation sehen... und sich mit dem neuen Boss der Samoaner zusammen setzen, Malama Ka Aina (2010)
Okay, and since the New Jersey Mob doesn't like partners, it's only a matter of time before they cut out the Samoans.Okay, und da die New Jersey Mafia keine Partner mag, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie die Samoaner ausschalten. Malama Ka Aina (2010)
According to Joey, Salvo is here for a sit-down with the new head of the Samoan gang.Laut Joey, ist Salvo hier für ein Treffen - mit dem neuen Boss der Samoaner-Gang. Malama Ka Aina (2010)
Gentlemen, Salvo's on his way in with Tuinei, new Samoan boss.Gentlemen, Salvo ist auf dem Weg mit Tuinei, dem neuen Samoaner-Boss. Malama Ka Aina (2010)
Thank you on behalf of our amazing Samoan fire dancers and our Tahitian hula girls.Danke im Namen unserer unglaublichen samoanischen Feuertänzer und unseren tahitischen Hula Mädchen. Mana'o (2010)
And all the children are bilingual...and also learning Samoan.Und alle Kinder zweisprachig aufwachsen. Und auch Samoanisch lernen. Fresh Meat (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
SAMOAN    S AH0 M OW1 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Samoan    (n) (s @1 m ou1 @ n)
Samoans    (n) (s @1 m ou1 @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
阿部沙魚[あべはぜ;アベハゼ, abehaze ; abehaze] (n) (uk) Samoan mullet goby (Mugilogobius abei) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top