Search result for

rutter

(26 entries)
(0.0325 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rutter-, *rutter*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rutter มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rutter*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Get under here.Hier, StrutterTime Bandits (1981)
Strutter, wake up.- Strutter, wach auf! Time Bandits (1981)
Okay! Go, Strutter!Alles klar, StrutterTime Bandits (1981)
Okay, Strutter.- Ok, StrutterTime Bandits (1981)
- Okay, Strutter.- Ok, StrutterTime Bandits (1981)
Strutter!StrutterTime Bandits (1981)
Rutterkin.Rutterkin. Rutterkin (1986)
Rutterkin.Rutterkin. Rutterkin (1986)
- Who is Rutterkin?- Wer ist Rutterkin? Rutterkin (1986)
I want Rutterkin.Ich will Rutterkin. Rutterkin (1986)
Where is Rutterkin?Wo ist Rutterkin? Rutterkin (1986)
Rutterkin?Rutterkin? Rutterkin (1986)
I knew him, Rutterkin.Ich kenne ihn, Rutterkin. Rutterkin (1986)
Call Sullivan in Judge Trutter's office.Ruf Sullivan im Büro von Richter Trutter an. Primal Fear (1996)
(SIGHS)Rowan Rutterford. Episode #1.2 (2011)
The Chief Con. Mr Rutterford?Mr. Rutterford? Episode #2.4 (2012)
Idiot.Idiot! Mr. Rutterford. Episode #2.4 (2012)
Heather! Good morning. DCI Murray, MIT.Heather, stellen Sie mich zu Mr. Rutterford durch. Episode #2.4 (2012)
Harold Strutter, CIA.Harold Strutter, CIA. Live and Let Die (1973)
Strutter's watching it now.Strutters beschattet es. Live and Let Die (1973)
- Where's Strutter?- Wo ist StrutterLive and Let Die (1973)
A guy called Strutter.Ein gewisser StrutterLive and Let Die (1973)

CMU English Pronouncing Dictionary
RUTTER    R AH1 T ER0

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rutter \Rut"ter\ (r[u^]t"t[~e]r), n. [D. ruiter a rider. Cf.
   {Ruttier}.]
   A horseman or trooper. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Such a regiment of rutters
      Never defied men braver.         --Beau. & Fl.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rutter \Rut"ter\, n. [From {Rut}.]
   That which ruts.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top