ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

roneos

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roneos-, *roneos*, roneo
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Roneos
Roneo
Roneoed
Roneoing
erroneous
erroneously

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erroneous(adj) ไม่ถูกต้องเนื่องจากเข้าใจผิด, Syn. inaccurate, incorrect, wrong

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
erroneous(เอโร'เยิส) adj. เกี่ยวกับความผิด, เข้าใจผิด, ไม่ถูกต้อง, See also: erroneousness n., Syn. false
roneo(โร'เนียว) n. เครื่องพิมพ์สำเนา, ชื่อเครื่องพิมพ์สำเนายี่ห้อหนึ่ง, vt. พิมพ์สำเนา

English-Thai: Nontri Dictionary
erroneous(adj) ผิดพลาด, ทำผิด, เข้าใจผิด, ไม่ถูกต้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peroneotibial-กระดูกน่องและกระดูกแข้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
erroneous assumptionการหลงสันนิษฐานพลาดไป, การสันนิษฐานผิดพลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
erroneous judgmentคำพิพากษาที่ผิดพลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why, Erroneous.Aber, Erroneous. Jezebel (1938)
Um, erroneous?อืม เป็นการเข้าใจผิด The Beginning in the End (2010)
We made an erroneous accusation.เราจับกุมแบบเข้าใจผิด Carbon Copy (2013)
Erroneous?เข้าใจผิด Carbon Copy (2013)
Well, erroneous message or not, what's in it for releasing evil upon Sleepy Hollow?การที่เธอปล่อยภูติผีมาสลีปปี้ฮอลโลว์ The Sisters Mills (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
roneoRie has erroneous ideas.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิด[phit] (adj) EN: wrong ; incorrect ; mistaken ; erroneous ; untrue ; false ; different ; unlike ; dissimilar  FR: faux ; erroné ; incorrect ; inexact
ผิดพลาด[phitphlāt] (v, exp) EN: be wrong ; be mistaken ; be incorrect ; be erroneous ; be amiss ; make a mistake ; miss ; err ; do something wrong  FR: se tromper ; commettre une erreur ; commettre une faute ; avoir tort ; faire erreur

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
cotroneo
erroneous
erroneous
erroneously

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Roneo
Roneos
Roneoed
Roneoing
erroneous
erroneously

WordNet (3.0)
erroneous(adj) containing or characterized by error
erroneousness(n) inadvertent incorrectness, Syn. error
roneo(v) make copies on a Roneograph
error(n) a misconception resulting from incorrect information, Syn. erroneous belief
mimeograph(n) a rotary duplicator that uses a stencil through which ink is pressed (trade mark Roneo), Syn. Roneograph, Roneo, mimeograph machine, mimeo
mistakenly(adv) in a mistaken manner, Syn. erroneously

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Erroneous

a. [ L. erroneus, fr. errare to err. See Err. ] 1. Wandering; straying; deviating from the right course; -- hence, irregular; unnatural. [ Obs. ] “Erroneous circulation.” Arbuthnot. [ 1913 Webster ]

Stopped much of the erroneous light, which otherwise would have disturbed the vision. Sir I. Newman. [ 1913 Webster ]

2. Misleading; misled; mistaking. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

An erroneous conscience commands us to do what we ought to omit. Jer. Taylor. [ 1913 Webster ]

3. Containing error; not conformed to truth or justice; incorrect; false; mistaken; as, an erroneous doctrine; erroneous opinion, observation, deduction, view, etc. -- Er*ro"ne*ous*ly, adv. -- Er*ro"ne*ous*ness, n. [ 1913 Webster ]

erroneousness

n. inadvertent incorrectness.
Syn. -- error. [ WordNet 1.5 ]

Ultroneous

a. [ L. ultroneus, from ultro to the further side, on his part, of one's own accord. See Ultra-. ] Spontaneous; voluntary. [ Obs. ] Jer. Taylor. -- Ul*tro"ne*ous*ly, adv. [Obs.] -- Ul*tro"ne*ous*ness, n. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以为[yǐ wéi, ㄧˇ ㄨㄟˊ,   /  ] to believe; to think; to consider erroneously; to assume (wrongly) #902 [Add to Longdo]
反映[fǎn yìng, ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ,  ] to mirror; to reflect; mirror image; reflection; fig. to report; to make known; to render; used erroneously for 反應|反应, response or reaction #1,119 [Add to Longdo]
[cào, ㄘㄠˋ, ] (taboo word) used erroneously for 肏, to fuck #2,633 [Add to Longdo]
偏向[piān xiàng, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄤˋ,  ] partial towards sth; to prefer; to incline; erroneous tendencies (Leftist or Revisionist deviation) #14,380 [Add to Longdo]
错位[cuò wèi, ㄘㄨㄛˋ ㄨㄟˋ,   /  ] to misplace; displacement (e.g. of broken bones); out of alignment; faulty contact; erroneous judgment; inversion (medical, e.g. breach delivery) #16,896 [Add to Longdo]
[rú, ㄖㄨˊ, ] to eat; (extended meaning) to endure; a putrid smell; vegetables; roots (inextricably attached to the plant); surname Ru, also used in given names; (used erroneously for 菇 mushroom) #24,739 [Add to Longdo]
[miù, ㄇㄧㄡˋ, / ] to deceive; to confuse; to cheat; absurd; erroneous #36,490 [Add to Longdo]
[chuǎn, ㄔㄨㄢˇ, ] mistaken; erroneous; contradictory #38,163 [Add to Longdo]
[ní, ㄋㄧˊ, / ] wild beast; wild horse; lion; trad. form used erroneously for 貌; simplified form used erroneously for 狻 #68,727 [Add to Longdo]
侯选人[hòu xuǎn rén, ㄏㄡˋ ㄒㄩㄢˇ ㄖㄣˊ,    /   ] erroneous variant of 候選人|候选人, candidate #93,594 [Add to Longdo]
迷误[mí wù, ㄇㄧˊ ㄨˋ,   /  ] to mislead; to confuse; error; misconception; erroneous #137,000 [Add to Longdo]
谬见[miù jiàn, ㄇㄧㄡˋ ㄐㄧㄢˋ,   /  ] erroneous views; false idea; false opinion #209,556 [Add to Longdo]
[yāo, ㄧㄠ, ] evil spirit; goblin; witchcraft; variant of 妖; common erroneous variant of 祆 Xian1 Ormazda #210,722 [Add to Longdo]
朱容基[Zhū Róng jī, ㄓㄨ ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧ,   ] common erroneous form of 朱鎔基|朱镕基, Zhu Ronji (1928-), PRC politician, premier 1998-2003 #223,119 [Add to Longdo]
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, ] variant of 狹|狭 narrow; variant of 峽|峡 gorge; used erroneously for 陝|陕 Shaanxi #293,812 [Add to Longdo]
[rú, ㄖㄨˊ, ] variant of 茹; see 蕠藘 and 蕠漆; used erroneously for 絮 xu2; see 花蕠 #1,037,326 [Add to Longdo]
做为[zuò wéi, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˊ,   /  ] to act as; used erroneously for 作為|作为 [Add to Longdo]
利马窦[Lì Mǎ dòu, ㄌㄧˋ ㄇㄚˇ ㄉㄡˋ,    /   ] Matteo Ricci (1552-1610), Jesuit missionary and translator in Ming China; erroneous spelling of 利瑪竇|利玛窦 [Add to Longdo]
天枰座[Tiān píng zuò, ㄊㄧㄢ ㄆㄧㄥˊ ㄗㄨㄛˋ,   ] Libra (constellation and sign of the zodiac); erroneous variant of 天秤座 [Add to Longdo]
如火如茶[rú huǒ rú chá, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˊ ㄔㄚˊ,    ] common erroneous version of 如火如荼 (tu2) (成语 saw), daunting and vigorous (momentum); magnificent [Add to Longdo]
己经[jǐ jīng, ㄐㄧˇ ㄐㄧㄥ,   /  ] common erroneous form of 已經|已经 already [Add to Longdo]
摩蟹座[Mó xiè zuò, ㄇㄛˊ ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ,   ] Capricorn (constellation and sign of the zodiac); used erroneously for 魔羯座 [Add to Longdo]
[xián, ㄒㄧㄢˊ, / ] to pull out (esp. hair or feathers); to pick; to pluck; fig. to extract (lines from a text); (used erroneously for xun2 尋|寻) [Add to Longdo]
朱熔基[Zhū Róng jī, ㄓㄨ ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧ,   ] common erroneous form of 朱鎔基|朱镕基, Zhu Ronji (1928-), PRC politician, premier 1998-2003 [Add to Longdo]
核銷[hé xiāo, ㄏㄜˊ ㄒㄧㄠ,  ] erroneous variant of 覈銷|核销, to audit and write off [Add to Longdo]
牡羊座[Mǔ yáng zuò, ㄇㄨˇ ㄧㄤˊ ㄗㄨㄛˋ,   ] Aries (constellation and sign of the zodiac); used erroneously for 白羊座 [Add to Longdo]
百渡[bǎi dù, ㄅㄞˇ ㄉㄨˋ,  ] variant or erroneous form of 百度, PRC internet portal [Add to Longdo]
箜簧[kōng huáng, ㄎㄨㄥ ㄏㄨㄤˊ,  ] old reed wind instrument; (possibly used erroneously for konghou 箜篌 harp or 笙簧 sheng) [Add to Longdo]
绦纶[tāo lún, ㄊㄠ ㄌㄨㄣˊ,   /  ] dacron fabric; erroneous variant of 滌綸|涤纶 [Add to Longdo]
臬氧[niè yǎng, ㄋㄧㄝˋ ㄧㄤˇ,  ] ozone (O3); erroneous form of 臭氧 [Add to Longdo]
误读[wù dú, ㄨˋ ㄉㄨˊ,   /  ] erroneous reading (of character); mistaken interpretation (of data) [Add to Longdo]
议和团[yì hé tuán, ㄧˋ ㄏㄜˊ ㄊㄨㄢˊ,    /   ] erroneous variant of 義和團|义和团, the righteous harmonious fists; the Boxers [Add to Longdo]
陜西[Xiá xī, ㄒㄧㄚˊ ㄒㄧ,  西] Shaanxi; erroneous variant of 陝西|陕西 Shaanxi [Add to Longdo]
阴帝[yīn dì, ㄧㄣ ㄉㄧˋ,   /  ] erroneous variant of 陰蒂|阴蒂 clitoris [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fälschlicherweise { adv }by mistake; erroneously [Add to Longdo]
fehlerhafterroneous [Add to Longdo]
fehlerhaft; irrtümlicherroneous [Add to Longdo]
irrig { adv }erroneously [Add to Longdo]
irrtümlich { adv }erroneously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鳳凰[ほうおう, houou] (n) mythical Firebird Goddess (sometimes erroneously associated with 'phoenix'); female Hinotori #16,026 [Add to Longdo]
誤判[ごはん, gohan] (n) misjudgement; misjudgment; erroneous judgement; miscarriage of justice [Add to Longdo]
[ひが, higa] (pref) evil; untrue; erroneous [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top