Search result for

penner

(57 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -penner-, *penner*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา penner มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *penner*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- He's no bum, you know.- Er ist kein Penner, wissen Sie. Teacher's Pet (1958)
I'D HATE TO LOOK LIKE A TRAMP.Ich sehe aus wie ein PennerWhat You Need (1959)
Are you deaf?- Bist du taub, du heiliger PennerThe Devil's Eye (1960)
And no square like that's gonna do it.Da muss schon ein anderer kommen als dieser PennerThe Young One (1960)
- Let's get the bum out.- Raus mit dem PennerOcean's 11 (1960)
I'm tired of having bums yell at my wife.Ich habe es satt, dass Penner meine Frau anmachen. Ocean's 11 (1960)
That's not the first time that bastard's called me a Red.Das hat mir der alte Penner schon mal gesagt, ich wär rot angehaucht. Saturday Night and Sunday Morning (1960)
"Who?" The beatnik and his dressed-for-the-occasion girlfriend."Wen?" Den Penner und seine aufgetakelte Freundin. Seven Thieves (1960)
I don't take orders from a former bum.Ich nehm keine Anweisungen von einem ehemaligen Penner entgegen. The Sun's Burial (1960)
Stinky old bum living in a dirty courtyard talking about an empire!Ein stinkender, alter Penner, der in einem dreckigen Hof wohnt und über ein Kaiserreich redet! Bring mich nicht zum Lachen! The Sun's Burial (1960)
This will have serious consequences.Ich verstehe. Du hast diese Penner zu dieser Klinik gebracht? The Sun's Burial (1960)
- You hobo!- Du PennerThe Sun's Burial (1960)
People who don't work aren't welcome here.Penner, die nicht arbeiten, sind hier nicht willkommen. The Sun's Burial (1960)
It's a girly song.Ein Weiberlied. Das ist was für PennerThe Sun's Burial (1960)
Will there still be homeless bums like these guys?Wird es immer noch obdachlose Penner wie diese Typen geben? The Sun's Burial (1960)
I'm going out and knock me off an old man now, and i'm going to cut me a nice slice of cabbage for my troubles.Ich gehe jetzt und lege den alten Penner um und werde mir ein schönes Stück vom Kuchen holen. Nervous Man in a Four Dollar Room (1960)
It's just the place for bums, but not for me.Das Richtige für Penner, aber nicht für mich. Nervous Man in a Four Dollar Room (1960)
Yeah, I've been a bum most of my life, in and out of jails.Ja, ich war die meiste Zeit meines Lebens ein Penner und oft im Knast. The Devil at 4 O'Clock (1961)
What you say, a bum.Ein Penner sind. The Devil at 4 O'Clock (1961)
You bum!Du PennerThe Hustler (1961)
You poolroom bum!Du SpielhallenpennerThe Hustler (1961)
You two-bit punk, come on.Du kleiner PennerThe Hustler (1961)
I had to show those punks how great the game can be when it's great.Ich musste den Pennern zeigen, wie ein großes Spiel aussieht. The Hustler (1961)
He invites everybody from high society to every tramp in town.Er lädt alle ein, von den oberen 10.000 bis zum letzten PennerThe Hustler (1961)
Buzz off, beggar!Verschwinde! Stinkender PennerThe Human Condition III: A Soldier's Prayer (1961)
You miserable, dirty, lowdown... if liz and eddie split up, then liz can marry rock and eddie can marry tuesday.Du dummer, kleiner Penner... Wenn sich Liz und Eddie trennen, dann kann Liz Rock heiraten und Eddie kann Tuesday heiraten. Oh, Mist! A Penny for Your Thoughts (1961)
Mountain Rivera was no punk.Mountain Rivera war kein PennerRequiem for a Heavyweight (1962)
Listen, Greeny... if this punk don't show, Maish, you don't get paid.Hör zu, Greeny, wenn der Penner nicht kämpft, kriegst du kein Geld. Requiem for a Heavyweight (1962)
This loony is totally brain-dead.Der Penner ist völlig gestört! Den sollten sie einsperren! 491 (1964)
You'll return to the homeless shelter, because you won't have any papers.Sie kehren zu den Pennern zurück. Denn Sie werden keine Papiere mehr haben. Joy House (1964)
If I understand correctly, you did charity visits to find a homeless guy without a future or a family.Wenn ich es richtig verstehe, besuchen Sie die Obdachlosen, um 'n Penner zu finden, der keine Zukunft hat. Und der ohne Familie ist. Joy House (1964)
I didn't know the bum could be you.Ich wusste nicht, dass du der Penner sein würdest. Joy House (1964)
- You want this bum?- Wollen Sie den Penner haben? Sex and the Single Girl (1964)
Oh, no. I have a bum of my own.Nein, ich habe meinen eigenen PennerSex and the Single Girl (1964)
- Be nice to me, I'm a bum.- Seien Sie nett zu mir, ich bin ein PennerSex and the Single Girl (1964)
I'm only a poor bum.Ich bin nur ein armer PennerSex and the Single Girl (1964)
I'm not some homeless bum.Ich bin kein obdachloser PennerWoman in the Dunes (1964)
If these spider monkeys touch even one of the hairs that are usually under this little hat... I'll disembowel them! I'll skin them alive!Wenn diese Pennerjemals eins der Haare krümmen, die dieser Hut bedeckt, dann werde ich sie aufschlitzen, sie kiel- holen, sie baumeln lassen, oben am Mast! Tintin et les oranges bleues (1964)
Of course. The next bum comes along, get in there and kick him in the teeth!Wenn der nächste Penner ankommt, dann schlag ihm die Zähne ein. Herman the Great (1964)
He's a bum.Er ist ein PennerCarry On Cowboy (1965)
What does the bum want?Was will der PennerCarry On Cowboy (1965)
Come on, you drunken bum.Komm, du versoffener PennerThe Flight of the Phoenix (1965)
You bum!Du PennerIn Harm's Way (1965)
bums like your friend Owynn are with us always, like bad weather.Penner, wie lhren Freund Owynn, gibt es wie Sand am Meer. In Harm's Way (1965)
Herman, this man is a bum!Herman, dieser Mann ist ein PennerFollow That Munster (1965)
And then, right after we get rid of this Benson bum, I bring Marilyn back.Wenn wir diesen Benson-Penner losgeworden sind, bringe ich Marilyn zurück. Love Comes to Mockingbird Heights (1965)
The bum ain't home yet.Der Penner ist noch nicht zu Hause. Love Locked Out (1965)
All of you, buffoons, Are drunks and thieves,Ihr, Spielmänner, seid Diebe und PennerAndrei Rublev (1966)
Come here, you stupid thing, I'll give you a reward.Komm her, du Penner, ich werde dir eine Belohnung geben. For Love and Gold (1966)
Time to go home, you drunkard.Mach, das du nach Hause kommst, du PennerSpur der Steine (1966)

CMU English Pronouncing Dictionary
PENNER    P EH1 N ER0
SPENNER    S P EH1 N ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schlechte Gegend {f}; heruntergekommene Gegend {f}; Pennergegend {f}skid row [Am.] [Add to Longdo]
Penner {m}; Pennerin {f}down-and-out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Penner \Pen"ner\, n.
   1. One who pens; a writer. --Sir T. North.
    [1913 Webster]
 
   2. A case for holding pens. [Obs.]
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top