ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pta

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pta-, *pta*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
PTA(n) ย่อมาจาก Parents Teacher Associationแปลว่า สมาคมครูผู้ปกครอง เช่น The Bangkok PTA (Parent Teacher Association) works to help every child realize his/her full potential through programs and advocacy.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ptarmigan(n) ต้นไม้จำพวก Lagopus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acceptable(แอคเซพ' ทะเบิล) adj. ซึ่งยอมรับได้, เห็นด้วย, ถูกใจ, ต้อนรับได้ -acceptability n., Syn. admissible
acceptance(แอคเซพ' เทินซฺ) n. การยอมรับ, การรับ, การตรวจรับ, การตกลงด้วย (approval)
acceptancy(แอคเซพ' เทินซี) n. (pl. -cies) การยอมรับ, การเต็มใจรับ, Syn. acceptance
acceptant(แอคเซพ' เทินทฺ) adj. เต็มใจรับ, ซึ่งยอมรับ, Syn. receptive
acceptation(แอคเซพเท' เชิน) n. การเห็นด้วย, ความเชื่อ, ความหมายที่ยอมรับกันของศัพท์หรือวลีหรืออื่น, Syn. approval, belief
adaptable(อะแดพ' ทะเบิล) adj. ปรับตัวได้, ปรับให้เหมาะได้ -adaptability n., Syn. adjustable, Ant. rigid, inflexible
adaptation(แอดแดพเท' เชิน) n. การปรับตัว, การปรับให้เหมาะ, สิ่งที่ได้จากการปรับให้เหมาะ, ภาวะที่เหมาะสม, ฉบับแก้ไขปรับปรุง, สิ่งที่แก้ไขปรับปรุง, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, การปรับตัวของรูม่านตา, Syn. version, adjustment, Ant. rigid
bell captainn. หัวหน้าพนักงานรับใช้ในโรงแรม
captain(แคพ'เทน) { captained, captaining, captains } n. ร้อยเอก, เรือเอก, เรืออากาศเอก, นาวาเอก, หัวหน้า, ผู้นำ, กัปตันเรือ, หัวหน้านักบิน, ไต้ก๋ง, หัวหน้าชุดนักกีฬา vt. เป็นผู้นำ, เป็นหัวหน้า, บัญชาการ, See also: captancy n. ดู captain, captainship n. ดู captain
conceptacle(คันเซพ'ทะเคิล) n. อวัยวะหรือโพรงที่ล้อมหรือหุ้มอวัยวะสืบพันธุ์, See also: conceptacular adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
acceptable(adj) ยอมรับได้, รับได้, เป็นที่พอใจ
acceptance(n) การยอมรับ, การรับ, การเห็นด้วย
acceptation(n) ความหมายทั่วไป, การยอมรับ, การเห็นชอบ
adaptability(n) ความสามารถในการปรับตัว, ความสามารถในการดัดแปลง
adaptable(adj) ดัดแปลงได้, ปรับได้, ปรับตัวได้
adaptation(n) การดัดแปลง, การปรับตัว, การปรับ
captain(n) หัวหน้า, ผู้นำ, นายทหาร, ไต้ก๋งเรือ, กัปตันเรือ, หัวหน้านักกีฬา
heptagon(n) รูปเจ็ดเหลี่ยม
receptacle(n) ที่เก็บ, ที่ใส่ของ, ที่รองรับ
temptation(n) การยั่วยวน, สิ่งล่อใจ, การล่อ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ptarmigan(n) ไก่ป่าหิมะ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on, honey, wash up. We got the PTA meeting after dinner.เร็วเข้า ที่รัก เราต้องไปงานประชุมผู้ปกครอง Field of Dreams (1989)
I said you mean if I want to go to my daughter's PTA meetings and explain what's in the school milk at the school lunch program I cant?ผมบอกว่า คุณหมายความว่าถ้าผมอยากไปงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนของลูกสาว และอธิบายว่าอะไรอยู่ในนมโรงเรียน ในโครงการอาหารกลางวันที่โรงเรียน ผมทำไม่ได้ใช่ไหม? The Corporation (2003)
... andlackof volunteerhours at the Iast PTA meeting...ประสบการณ์ด้านระบบเสียงของฉัน It's a Wonderful Lie (2008)
My mom had to bear the cross of being the PTA president.แม่ชั้นได้บอกเรื่องนี้กับประธาน PTA แล้ว Baby and I (2008)
We're on the pta with them at lyle's school-they're nice.เราอยู่กลุ่มผู้ปกครองเดียวกันที่โรงเรียนของไลล์ เป็นคนดีนะ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
A member of local PTA and NRA chapters Carter Daniels lived quietly in Fort Wayne.สมาชิกสมาคมครูและผู้ปกครองและสมาคมปืน... คาร์เตอร์ แดเนียลอาศัยอยู่ในฟอร์ท เวย์น The Final Destination (2009)
No way the PTA would stand for that.ไม่มีทางที่ PTA จะทำยังงั้นหรอก Chuck Versus the Suburbs (2009)
Look, there's a pta meeting next thursday nightฟังนะ งานประชุมผู้ปกครอง คืนพฤหัสหน้า Acafellas (2009)
He's coming to the pta event.เขาจะมางานผู้ปกครองนี่ Acafellas (2009)
For a '99 brunello. this isn't a pta meeting.ไปว่าจะเอาBrunello ปี99. นี่ไม่ใช่ประชุมptaนะ Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
One of the parents of the student attacked, Saegusa-san, is a PTA officer.ผู้ปกครองของนักเรียนที่ถูกทำร้ายที่ชื่อซาเอกุสะเป็นเจ้าหน้ามี่พีทีเอ Ohitori sama (2009)
The PTA was a lot of help.สมาคมผู้ปกครอง ช่วยเราเยอะ Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ptaPTAs in various place are discussing school regulations.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [ m ] ; perversité [ f ]
อนุโลม[anulōm] (v) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify  FR: accéder ; satisfaire ; adapter
ชำระเงินสด[chamra ngoensot] (v, exp) EN: pay cash  FR: payer comptant ; payer cash
ดุล[dun] (n) EN: balance ; equilibrium  FR: balance (comptable) [ f ] ; équilibre [ m ]
เฮปเทน[hēpthēn] (n) EN: heptane  FR: heptane [ m ]
หัวหน้าทีม[hūanā thīm] (n, exp) EN: team captain ; head  FR: capitaine (d'équipe)
จ่ายเงินสด[jāi ngoensot] (v, exp) EN: pay in cash  FR: payer comptant ; payer cash
จ่ายสด[jāi sot] (v, exp) EN: pay cash  FR: payer comptant ; payer cash
เจ็ดสิบ[jetsip] (num) EN: seventy ; 70  FR: soixante-dix [ m ] ; septante (Belg., Sui.) ; 70
การบัญชี[kān banchī] (n) EN: bookkeeping ; accounting  FR: comptabilité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PTAK T AE1 K
PTACEK T AA1 CH EH2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
PTA (n) pˌiːtˌiːˈɛɪ (p ii2 t ii2 ei1)
ptarmigan (n) tˈaːmɪgən (t aa1 m i g @ n)
ptarmigans (n) tˈaːmɪgənz (t aa1 m i g @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
PTA[ピーティーエー, pi-tei-e-] (n) Parent-Teacher Association; PTA [Add to Longdo]
お引き受け[おひきうけ, ohikiuke] (n) (See 引き受け) undertaking; underwriting; acceptance [Add to Longdo]
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown [Add to Longdo]
ご笑納;御笑納[ごしょうのう, goshounou] (n, vs) (hum) (See つまらない物ですが, 笑納) please accept (this); used to refer to another's acceptance of one's present [Add to Longdo]
なってない[nattenai] (exp) to be unacceptable [Add to Longdo]
アクセプタンス[akuseputansu] (n) acceptance [Add to Longdo]
アダプテーション[adapute-shon] (n) adaptation [Add to Longdo]
アダプテーションレイヤ[adapute-shonreiya] (n) { comp } adaptation layer [Add to Longdo]
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] (n) { comp } adaptation function [Add to Longdo]
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] (n) { comp } adaptation layer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アダプテーションレイヤ[あだぷてーしょんれいや, adapute-shonreiya] adaptation layer [Add to Longdo]
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] adaptation function [Add to Longdo]
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] adaptation layer [Add to Longdo]
レセプタクル[れせぷたくる, reseputakuru] connector receptacle [Add to Longdo]
暗号解読[あんごうかいどく, angoukaidoku] cryptanalysis [Add to Longdo]
受け入れ機能[うけいれきのう, ukeirekinou] acceptance function [Add to Longdo]
受け入れ検査[うけいれけんさ, ukeirekensa] acceptance test [Add to Longdo]
受入れ試験[うけいれしけん, ukeireshiken] acceptance test [Add to Longdo]
接続機器[せつぞくきき, setsuzokukiki] adaptation equipment [Add to Longdo]
速度変換[そくどへんかん, sokudohenkan] rate adaptation [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top