Search result for

omsk

(62 entries)
(0.2092 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -omsk-, *omsk*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา omsk มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *omsk*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Chomsky hierarchyลำดับชั้นชอมสกี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Chomsky normal formรูปแบบบรรทัดฐานชอมสกี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tomsky!ทอมสกี้! Sherlock Holmes (2009)
You know, throw myself into more traditional college pastimes, like Noam Chomsky and beer pong.อย่างที่รู้ โยนตัวเองเข้าไปอยู่ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้เยอะๆ ไม่ก็ไปเมาให้หัวทิ่มไปเลย The Undergraduates (2010)
"I've been reading a lot of Noam Chomsky lately, I think he's a marvel.""ฉันได้อ่าน Noam Chomsky เมี่อไม่นานมานี้ ฉันว่าเขาน่าทึ่ง" Seven Psychopaths (2012)
Better than Chomsky's Manufacturing Consent?ดีกว่าความเห็นพร้อมของ ชอมสกีรึเปล่า Good Will Hunting (1997)
Do you know who Noam Chomsky is?คุณรู้จักโนม ชอมสกี้มั้ย Henry Poole Is Here (2008)
This was, uh, Paris, '82. Chomsky, a freelancer for the Soviets--Das war Paris, '82. Chomsky, ein Söldner der Sowjets... Need to Know (1986)
Dr. Marvin to see Dr. tomsky.Dr. Marvin. Ist Dr. Tomsky da? What About Bob? (1991)
Bob Wiley, I'd like you to meet your new pal, Dr. tomsky.- Ihr neuer Kumpel, Dr. Tomsky. - Hallo, Bob. What About Bob? (1991)
Honey, Catherine tomsky's on the phone.Schatz? Dr. Tomsky am Apparat. Hallo? What About Bob? (1991)
Do you have Mr Chomsky for history?Hast du Mr. Chomsky in Geschichte? Welcome to the Hellmouth (1997)
It's a Noam Chomsky point-of-view.Sozusagen eine Perspektive wie von Noam Chomsky. Hatsujô kateikyôshi: Sensei no aijiru (2003)
But she doesn't discuss Susan Sontag or Noam Chomsky with me...Aber meine Frau ist niemand, mit dem ich über Susan Sontag und Noam Chomsky diskutieren könnte. Hatsujô kateikyôshi: Sensei no aijiru (2003)
But Noam Chomsky is...Aber Noam Chomsky ist... Hatsujô kateikyôshi: Sensei no aijiru (2003)
Chomsky's got nothing to do with this!Noam Chomsky hat doch damit nichts zu tun! Hatsujô kateikyôshi: Sensei no aijiru (2003)
Who's Noam Chomsky?Wer ist Noam Chomsky? Hatsujô kateikyôshi: Sensei no aijiru (2003)
He's just an American scholar.Noam Chomsky ist ein amerikanischer Soziologe. Hatsujô kateikyôshi: Sensei no aijiru (2003)
Say Noam Chomsky.Noam Chomsky! Hatsujô kateikyôshi: Sensei no aijiru (2003)
Please say Noam Chomsky.Los, sag es! Noam Chomsky! Hatsujô kateikyôshi: Sensei no aijiru (2003)
Who do you have besides your poster of Noam Chomsky?Wen hast du denn, abgesehen von dem Poster mit Noam Chomsky? The Incredible Sinking Lorelais (2004)
- Yeah, but Noam doesn't dip fruit.- Würde Noam Chomsky auch so sehen. - Noam dippt nicht mit Obst. Blame Booze and Melville (2005)
- Apologies. I was never any good at combinatoric math. But if you threw me a couple of Chomsky nominal form equations,Ich war nie gut in Kombinatorik, aber bei Chomsky-Normalformgleichungen bin ich die Richtige. E=MC...? (2007)
- # Does it fall from skies above?Doesitfallfromskiesabove ? The Pros and Cons of Upsetting the Applecart (2007)
Mrs. Suvarov's giving a speech right now in Omsk.Mrs. Suvarov hält gerade eine Rede in OmskDay 6: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2007)
Three condomski down, 19 to go.Drei Kondomskis weg, 19 müssen noch. Maxxie and Anwar (2007)
Tomsky! Thank you.Tomski, danke. Sherlock Holmes (2009)
You know, throw myself into more traditional college pastimes, like Noam Chomsky and beer pong.Weißt du, sollte mich mehr ins traditionelle College-Zeitvertreiben stürzen, wie Noam Chomsky und Beer Pong. The Undergraduates (2010)
A cut-and-paste sketch you think resembles Dexter Morgan?Eine Phantomskizze von der Sie annehmen, Sie ähnelt Dexter Morgan ? Beauty and the Beast (2010)
I haven't had this much fun since I tripped Noam Chomsky.Ich hatte nicht mehr so viel Spaß seit ich über Noam Chomsky gestolpert bin. What Happens in Burma (2011)
"I've been reading a lot of Noam Chomsky lately, I think he's a marvel."Ich habe in letzter Zeit viel Noam Chomsky gelesen. Er ist ein Genie." Seven Psychopaths (2012)
This is Amelie Widomski, a homemaker from Roosevelt Island.Das ist Amelie Widomski, eine Hausfrau aus Roosevelt Island. The Leviathan (2012)
Amelie Widomski was born "Amelie Batonvert."Amelie Widomski ist eine geborene "Amelie Batonvert". The Leviathan (2012)
We'll, uh, keep some people on Lopez and Amelie Widomski, make sure they don't try to flee.Wir lassen Lopez und Amelie Widomski beschatten, um sicherzugehen, dass sie nicht flüchten wollen. The Leviathan (2012)
I may have been wrong about Jeremy Lopez, and I doubt Amelie Widomski could throw a man out of a window, so if Lopez is not our man, then Alex Wilson must be.Ich könnte mit Jeremy Lopez falsch gelegen haben, und ich bezweifle, dass Amelie Widomski einen Mann aus einem Fenster werfen kann, also wenn Lopez nicht unser Mann ist, muss es dann Alex Wilson sein. The Leviathan (2012)
You give us enough to arrest Amelie Widomski for her part in the robbery, and who knows?Wir haben genug, um Amelie Widomski zu verhaften für ihre Beteiligung am Raubüberfall, und wer weiß? The Leviathan (2012)
G-dog.Mr. Dawkins und Mr. Chomsky sind noch quicklebendig, Mister...? God's Not Dead (2014)
- Right. - One time my father was flying to Omsk... - Oh, yeah?Mein Vater wollte nach Omsk fliegen. Hello Ladies: The Movie (2014)
Happy noam chomsky day.Schönen Noam-Chomsky-Tag. Captain Fantastic (2016)
What kind of crazy person celebrates noam chomsky's birthday like it's some kind of official holiday?Welcher Verrückte feiert Chomskys Geburtstag wie einen offiziellen Feiertag? Captain Fantastic (2016)
So we made it Noam Chomsky day.Also feierten wir Noam-Chomsky-Tag. Captain Fantastic (2016)
"Noam chomsky day." I don't even know who that is.- Noam-Chomsky. Keine Ahnung, wer das ist. Captain Fantastic (2016)
Noam Chomsky.Noam Chomsky. Captain Fantastic (2016)
Noam Chomsky walks the halls.Noam Chomsky läuft da herum. Summer (2016)
-April? -I never met Noam Chomsky. I made it up.-Ich erfand das mit Noam Chomsky. Summer (2016)
- Omsk.- OmskYou Can't Take It with You (1938)
- Omsk.- OmskYou Can't Take It with You (1938)
Right.In OmskDr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
What? I see. Just ask for Omsk information.Ja, einfach die Auskunft in Omsk verlangen. Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
In Geneva, officials of the central clearing banks met with Herr Voleschtadt of Poland to discuss non-returnable loans on a 12-year trust basis for the construction of a new zinc-treating works in the Omsk area of Krakow, near the Gulistan border.In Genf trafen sich Beamte der Zentralen Verrechnungsbanken... mit Herrn Voleschtadt aus Polen. Es ging um nicht zurückzahlbare Kredite mit zwölfjähriger Laufzeit... für den Bau einer neuen Zink-Verarbeitungsfabrik... in der Gegend von Omsk bei Krakau, nahe der gulistanischen Grenze. How to Recognise Different Types of Trees from Quite a Long Way Away (1969)
Eldridge cleaver, moira lister and stan the bat-- Moved to the neighboring industrial village of omsk--Eldridge Cleaver, Moira Lister und Stan the Bat... jedoch in das benachbarte Industriedorf Omsk... Mr. and Mrs. Brian Norris' Ford Popular (1972)
Smolensk, 200 miles east of minsk... 200 miles north of kursk... 1,500 miles west of omsk.Smolensk, 300 Kilometer östlich von Minsk. 300 nördlich von Kursk. 2.400 westlich von OmskThe Cycling Tour (1972)

CMU English Pronouncing Dictionary
GLOMSKI    G L AA1 M S K IY2
SLOMSKI    S L AA1 M S K IY0
GADOMSKI    G AH0 D AA1 M S K IY0
RADOMSKI    R AH0 D AA1 M S K IY0
GOSTOMSKI    G AH0 S T AA1 M S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Omsk    (n) (o1 m s k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Omsk (Stadt in Russland)Omsk (city in Russia) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Omsk
      n 1: a city in the Asian part of Russia

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top