หรือคุณหมายถึง mosquitös?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mosquitoes

M AH0 S K IY1 T OW0 Z   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mosquitoes-, *mosquitoes*, mosquitoe
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mosquitoesยุง [TU Subject Heading]
Mosquitoesยุง [การแพทย์]
Mosquitoes Larvae, Larvicidesการทำลายลูกน้ำยุง [การแพทย์]
Mosquitoes, Trueยุงแท้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I bet those monkeys came from the game. The mosquitoes too.ฉันคิดว่าลิงพวกนั้นมาจากในเกม ยุงก็เหมือนกัน Jumanji (1995)
You think monkeys, mosquitoes and lions are bad?คุณคิดว่าลิง, ยุง แล้วสิงโตนี่ยังไม่แย่อีกเหรอ? Jumanji (1995)
You've got mosquitoesยุงเยอะจังเลย Rice Rhapsody (2004)
So many mosquitoesไม่มีทาง Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Now the mosquitoes, with warming, are climbing to higher altitudes.ด้วยความอบอุ่น ตอนนี้ยุงกำลังไต่ระดับสูงขึ้น An Inconvenient Truth (2006)
Not only mosquitoes, but all of these others as well.ไม่เพียงยุงเท่านั้น ยังมีตัวอื่นๆพวกนี้ด้วย An Inconvenient Truth (2006)
I heard some live on even mosquitoesฉันได้ยินมาว่า เค้าอยู่ได้เพราะกินยุงด้วยล่ Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
Mosquitoes?ยุง? Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
They're like mosquitoes trapped in amber.เหมือนยุงติดกับดัก The Ghost Network (2008)
If the confederacy had mosquitoes, we'd all have southern accents and I'd be paying Foreman less.ถ้ามีคนมารวมกัน มันก็มียุง เราพูดสำเนียงใต้เหมือนกัน และฉันเสียพนันให้โฟร์แมนนิดหน่อย The Itch (2008)
There's mosquitoes in here. Did anybody spray the tent?ยุงเพียบเลย 2012 (2009)
I think they are mosquitoes.คิดว่าน่าจะเป็นยุง [Rec] 2 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mosquitoesA swarm of mosquitoes followed him.
mosquitoesFlies and mosquitoes interfered with his meditation.
mosquitoesI got bit by mosquitoes all over this area, and it itches so badly I can't stand it.
mosquitoesI got bitten by mosquitoes.
mosquitoesI shut the window so as to keep the mosquitoes out.
mosquitoesI've been badly bitten by mosquitoes.
mosquitoesI was harried by mosquitoes last night.
mosquitoesMalaria is a disease that mosquitoes carry.
mosquitoesMalaria is carried by mosquitoes.
mosquitoesThe homeless people were annoyed by the flies and mosquitoes.
mosquitoesThis net here is to keep off mosquitoes.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รมควันไล่ยุง [v. exp.] (rom khwan lai yung) EN: smoke out mosquitoes   FR: enfumer les moustiques
ตากยุง [v. exp.] (tāk yung) EN: expose oneself to mosquitoes   FR: s'exposer aux moustiques

CMU English Pronouncing Dictionary
MOSQUITOES    M AH0 S K IY1 T OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mosquitoes    (n) mˈəskˈiːtouz (m @1 s k ii1 t ou z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アノフェレス[, anoferesu] (n) (obsc) (See 羽斑蚊) Anopheles (genus of mosquitoes that act as malarial vectors) [Add to Longdo]
蚊火[かび;かひ, kabi ; kahi] (n) (See 蚊遣り火) smoky fire to repel mosquitoes [Add to Longdo]
蚊遣り火;蚊燻り火[かやりび, kayaribi] (n) (See 蚊遣り) smoky fire to repel mosquitoes [Add to Longdo]
蚊遣器[かやりき, kayariki] (n) device to repel mosquitoes by fumigation [Add to Longdo]
蚊燻[かいぶし, kaibushi] (n) outdoor fire with dense smoke to repel mosquitoes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mosquito \Mos*qui"to\ (m[o^]s*k[=e]*t[-o]), n.; pl. {Mosquitoes}
   (m[o^]s*k[=e]*t[=o]z). [Sp. mosquito, fr. moscafly, L. musca.
   Cf. {Musket}.] (Zool.)
   Any one of various species of gnats of the genus {Culex} and
   allied genera. The females have a proboscis containing,
   within the sheathlike labium, six fine, sharp, needlelike
   organs with which they puncture the skin of man and animals
   to suck the blood. These bites, when numerous, cause, in many
   persons, considerable irritation and swelling, with some
   pain. The larvae and pupae, called wigglers, are aquatic.
   [Written also {musquito}.]
   [1913 Webster]
 
   {Mosquito bar}, {Mosquito net}, a net or curtain for
    excluding mosquitoes, -- used for beds and windows.
 
   {Mosquito fleet}, a fleet of small vessels.
 
   {Mosquito hawk} (Zool.), a dragon fly; -- so called because
    it captures and feeds upon mosquitoes.
 
   {Mosquito netting}, a loosely-woven gauzelike fabric for
    making mosquito bars.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top