ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mogul

M OW1 G AH0 L   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mogul-, *mogul*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mogul[N] ผู้มีอำนาจ, See also: บุคคลสำคัญ, ผู้มั่งคั่ง, Syn. dictator, personage, magnate, czar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mogul(โม'เกิล,โมเกิล') n. ชาวมองโกลผู้พิชิตอินเดียที่ตั้งอาณาจักรขึ้นในสมัย ค.ศ.1526-1857,ผู้สืบเชื้อสายชาวมองโกลดังกล่าว,ชาวมองโกล,บุคคลที่สำคัญมีอำนาจหรือมีอิทธิพล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's like watching someone ski moguls.ยังกับดูคนเล่นสกีเลยนะ An Inconvenient Lie (2007)
Well, we were going to be these moguls, you know?ดีแล้วเรากำลังจะได้เป็น เหล่าบุคคลสำคัญ นายรู้บ้างไหม Fighting (2009)
Why would this kid kill a real estate mogul like thomas wellington?ทำไมเด็กนี่ถึงฆ่าเศรษฐีที่ดิอย่างโทมัน เวลลิงตันล่ะ Snap (2009)
I was fortunate enough to walk in on the movie mogul making out with his daughter's best friend.ผมโชคร้ายพอที่จะเดินไปเจอบุคคลสำคุญในวงการหนัง กำลังมีอะไรๆกับเพื่อสนิทของลูกสาวเค้า Pilot (2009)
Spawn of moguls and movie stars.พวกลูกคนใหญ่คนโตและดาราหนัง The Last Days of Disco Stick (2009)
Green was for a real estate mogul.สีเขียว สำหรับเจ้าพ่อวงการอสังหาริมทรัพย์ Sudden Death (2010)
On your fittings for the midwestern mogul party.เรื่องลองชุดงานเลี้ยงผู้นำตะวันตกกลาง The Kids Are Not All Right (2011)
And I wanted my office done for my meeting with Guy Morgan the music mogul, but no.จัดการออฟฟิสให้เรียบร้อยสำหรับประชุมกับ กาย มอร์แกน ด้วยล่ะ เพลงชาวมองโก้ล? แต่ไม่ A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
I'm sure saving a bus full of people can't compare to the adrenaline rush of curing a media mogul's hangover.ผมแน่ใจว่าการช่วยเหลือรสบัสที่เต็มไปด้วยผู้คน เทียบไม่ได้กับการรักษาคนใหญ่คนโตที่เมาค้างและถูกจู่โจมจากอะดรีนาลีนหรอก Traffic (2011)
How is a porn mogul connected to all this?ทำไมเจ้าพ่อหนังโป๋เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้? Head Case (2011)
Well, even moguls have hearts, my dear.แม้แต่ผู้มีอำนาจก็มีหัวใจนะลูกรัก The Return of the Ring (2012)
Make sure the sperm mogul's on ice until I get back.คอยดูให้ร่างเจ้านั่น แช่เย็นตลอดเวลาจนกว่าฉันจะกลับ Pain & Gain (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าพ่อ[n.] (jaophø) EN: mogul ; godfather   FR: nabab [m] ; parrain [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MOGUL    M OW1 G AH0 L
MOGULS    M OW1 G AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mogul    (n) mˈougl (m ou1 g l)
moguls    (n) mˈouglz (m ou1 g l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mogul {m}mogul [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メディア王[メディアおう, medeia ou] (n) media mogul [Add to Longdo]
モーグル[, mo-guru] (n) mogul (skiing) [Add to Longdo]
モーグルスキー[, mo-gurusuki-] (n,vs) mogul skiing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mogul \Mo*gul"\, n. [From the Mongolian.]
   1. A person of the Mongolian race.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically: Any of the Mongolian peoples who conquered
    parts of India and established an empire lasting from 1526
    to 1857. Also, any of their descendents.
    [PJC]
 
   3. (Railroad) A heavy locomotive for freight traffic, having
    three pairs of connected driving wheels and a two-wheeled
    truck.
    [1913 Webster]
 
   4. A great personage; magnate; autocrat; as, an industrial
    mogul.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Great Mogul}, or {Grand Mogul}, the sovereign of the empire
    founded in Hindustan by the Mongols under Baber in the
    sixteenth century. Hence, a very important personage; a
    lord; -- sometimes only {mogul} or {Moghul}. --Dryden.
    [1913 Webster] Moghul

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moghul \Mo*ghul"\, Mogul \Mo*gul"\, prop. a. [See {Mogul}, n..]
   Of or pertaining to the Moguls[2]; as, The Taj Mahal, the
   most beautiful piece of Mogul architecture, was built by the
   Mogul emperor Shah Jehan as a mausoleum for his favorite
   wife.
   [PJC] Moghul empire

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mogul
   n 1: a bump on a ski slope
   2: a member of the Muslim dynasty that ruled India until 1857
     [syn: {Mogul}, {Moghul}]
   3: a very wealthy or powerful businessman; "an oil baron" [syn:
     {baron}, {big businessman}, {business leader}, {king},
     {magnate}, {mogul}, {power}, {top executive}, {tycoon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top